غلاف سینوویال (Synovial sheath) یا تنوسینوویوم (Tenosynovium)، غلافی است که در نواحی خاصی ممکن است یک یا چند تاندون را دربرگیرد.

 

تصاویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاندون های فلکسوری سطحی و عمقی علاوه بر غلاف سینوویال، دارای غلاف لیفی (Fibrous sheath) نیز هستند که به عنوان قرقره (Pulley) های فلکسوری شناخته می شوند. این قرقره ها به دو صورت هستند:

 

*قرقره حلقوی (Annular pulley)

 

*قرقره متقاطع (Cruciform pulley)

 

این قرقره ها در طول انگشتان وجود دارند.

 

 

 

 

 

 

اگر تنوسینوویوم ملتهب گردد تنوسینوویت (Tenosynovitis) گفته می شود.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منابع تصویر:http://www.daviddarling.info/

 

http://www.moveo.ca/

 

http://www.radsource.us/