کارپوس (Carpus) شامل 8 استخوان است که در دو ردیف فوقانی و تحتانی قرار می گیرند:

استخوان های ردیف فوقانی (پروگزیمال) از سمت خارج به داخل عبارتنداز:

*ناوی (اسکافوئید)

*هلالی (لونیت)

*هرمی (تریکتروم)

*نخودی (پیزیفورم) که یک استخوان سزاموموئید محسوب می شود.استخوان های
ردیف تحتانی (دیستال) از سمت خارج به داخل عبارتنداز:

*ذوزنقه (تراپزیوم)

*شبه ذوزنقه (تراپزوئید)

*استخوان بزرگ کله مانند بنام کاپیتیت (Capitate)

*چنگکی (همیت)

 

در  تصویر زیر به رباط کارپال عرضی (Transverse carpal ligament), مجرای مچ دستی و عناصر مجرا توجه نمایید:


منبع تصویر:
http://www.physioweb.org/

http://www.eorthopod.com

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule) 

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

استخوان های جمجمه (Skull bones)

استخوان های تارسال (Tarsal bones)