ماهیچه‌های چرخاننده داخلی مفصل ران (عضلات اینترنال روتاتور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■فیبرهای جلویی ماهیچه سرینی میانی (گلوتئوس مدیوس)

■ماهیچه سرینی کوچک ((گلوتئوس مینیموس)

■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)

تصاویر زیر:

 

 

 

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران