ماهیچه‌های راست کننده مفصل ران (عضلات اکستنسور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■ماهیچه سرینی بزرگ (گلوتئوس ماگزیموس)

■ماهیچه نیم غشایی (سمی ممبرانوسوس)

■ماهیچه نیم وتری (سمی تندینوسوس)

■ماهیچه دوسر رانی (بایسپس فموریس)

■فیبرهای پشتی ماهیچه نزدیک کننده بزرگ (اداکتور ماگنوس)


ماهیچه 
سرینی بزرگ، راست کننده اصلی مفصل ران است.

 

تصویر زیر:

 

 

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران

منبع تصویر:

http://www.healthhype.com/