صفحات رباط های مفصل ران که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط خاصره‌ای رانی یا ایلیوفمورال (به انگلیسی: Iliofemoral ligament) یکی از رباط‌های مفصل ران بوده که سه گوش و به شکل Y معکوس است. این رباط ضخیم و بسیار قوی است. رباط خاصره‌ای رانی در جلوی کپسول مفصلی مفصل ران قرار می‌گیرد و دارای یک راس مشترک و دو باند خارجی و داخلی است.

راس رباط به خار خاصره‌ای جلویی تحتانی، باند خارجی به انتهای فوقانی خط بین تروکانتری (خط اینترتروکانتریک) و باند داخلی به انتهای تحتانی خط بین تروکانتری متصل می‌گردد. باندهای داخلی و خارجی قوی و محکم هستند. باند خارجی مسیری مایل و باند داخلی تقریبا مسیری عمودی دارد.

تصویر زیر:



رباط خاصره‌ای رانی، به طور عمده از حرکات چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) و صاف کردن (اکستانسیون) مفصل ران جلوگیری می‌کند. [۱]
پانویس
1.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page ۲۸۸

رباط عانه‌ای رانی یا پوبوفمورال (به انگلیسی: Pubofemoral ligament) یک رباط مربوط به مفصل ران بوده که در جلوی کپسول مفصلی قرارمی گیرد و مثلثی است. این رباط ازیک طرف به پوبیس (عانه)، غشاء و ستیغ ابتوراتور اتصال داشته و در قسمت پایین (دیستال) به کپسول مفصلی و سطح عمقی باند داخلی رباط خاصره‌ای رانی (ایلیوفمورال) متصل می‌گردد. [۱]
رباط‌های خاصره‌ای رانی و عانه‌ای رانی بر روی کپسول جلویی مفصل ران به
شکل Z قرارمی گیرند. [۲] رباط عانه‌ای رانی (پوبوفمورال) به طور عمده در حرکت دورشدن (ابداکسیون) کشیده می‌شود [۳] و در عمل خم شدن (فلکسیون) شل است.
پانویس
1.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Page 520
2.↑ یاسین، مرضیه. احمدی، امیر. ص 248
3.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 288

رباط ورکی رانی یا ایسکیوفمورال (به انگلیسی: Ischiofemoral ligament) یکی از رباط‌های مفصل ران بوده که در پشت (خلف) کپسول مفصلی ضخیم شده‌است. این رباط از ایسکیوم (از قسمت پشتی تحتانی استابولم) به سمت بالا و خارج در پشت گردن استخوان ران می‌پیچد، به طوریکه برخی از فیبرها با منطقه حلقوی [۱] (فیبرهای حلقوی کپسول لیفی) ترکیب می‌شوند و فیبرهای دیگر به تروکانتر بزرگ [۲] متصل می‌گردند. [۳] رباط ورکی رانی در حرکات صاف شدن (اکستانسیون) و چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) مفصل ران به طور محکم کشیده می‌شود. [۴]

تصویر زیر:



پانویس
1.↑ Zona orbicularis
2.↑ Greater trochanter
3.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Page 520
4.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 288

رباط سر استخوان ران (به انگلیسی: Ligament of head of femur) یک رباط مربوط به داخل مفصل ران بوده که 
رباط گرد [۱] نیز نامیده می‌شود. این رباط از حفره سر استخوان ران [۲] به قسمت‌های زیر متصل می‌گردد:

■رباط عرضی حقه‌ای [۳] (رباط عرضی استابولار)
■حفره حقه‌ای (حفره استابولار)
■لبه بریدگی حقه‌ای (بریدگی استابولار)

تصویر زیر:



رباط گرد در حرکات نزدیک شدن و نیمه خم شدن (اداکسیون و سمی فلکسیون) مفصل ران سفت می‌شود و در عمل دورشدن (ابداکسیون) شل است. [۴] اگرچه رباط سر استخوان ران در حرکت اداکسیون محکم کشیده می‌شود، نسبتا عملکرد مکانیکی اش فاقد اهمیت است. [۵]
یکی از منابع خونرسانی سر استخوان ران ازطریق عروقی به نام عروق رباط گرد تامین می‌شود که از رباط گرد به سر استخوان ران می‌روند. این عروق نقش چندانی در خونرسانی ندارند.
پانویس
1.↑ Ligamentum teres
2.↑ Fovea capitic femoris
3.↑ Transverse acetabular ligament
4.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Page 520
5.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 288
منابع:

■یاسین، مرضیه. احمدی، امیر. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی. جلد اول. چاپ کوثر. نشر ادیبان. بهار 88.
■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://home.comcast.net/