عضلات دست را می توان به دو گروه اصلی زیر تقسیم بندی کرد:

 

*عضلات اکسترنسیک (Extrinsic muscles)

*عضلات اینترنسیک (Intrinsic muscles)

 

عضلات اکسترنسیک دست

عضلات اکسترنسیک دست شامل عضلات زیر هستند:

*عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس (ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان)

*عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس (ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان)

*عضله فلکسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست)

*عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس (ماهیچه راست کننده مشترک انگشتان)

*عضله اکستنسور ایندیسیس (ماهیچه راست کننده سبابه)

*عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه راست کننده انگشت کوچک)

*عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند شست)

*عضله اکستنسور پولیسیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه شست)

*عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس (ماهیچه دورکننده بلند شست)

 

عضلات اینترنسیک دست

عضلات اینترنسیک دست شامل گروه های زیر هستند:

*عضلات تنار که مربوط به شست هستند

*عضلات هیپوتنار که مربوط به انگشت کوچک هستند

*عضلات لومبریکال (عضلات دودی)

*عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)

 

 

عضلات تنار

 

عضلات تنار (Thenar muscles) شامل:

*عضله فلکسور پولیسیس برویس (ماهیچه خم کننده کوتاه شست)

*عضله اپوننس پولیسیس (ماهیچه متقابله شست)

*عضله ابداکتور پولیسیس برویس (ماهیچه دورکننده کوتاه شست)

*عضله اداکتور پولیسیس (ماهیچه نزدیک کننده شست)

 

 

عضلات هایپوتنار

 

عضلات هایپوتنار (Hypothenar muscles) شامل:

*عضله فلکسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه خم کننده انگشت کوچک)

*عضله اپوننس دیژیتی مینیمی (ماهیچه متقابله انگشت کوچک)

*عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی (ماهیچه دورکننده انگشت کوچک)

*عضله پالماریس برویس (ماهیچه کف دستی کوتاه)

 

عضلات تنار و هایپوتنار در تصویر زیر:

 

 

 

 

عضلات لومبریکال

 

عضلات لومبریکال (Lumbrical muscles) از تاندون های خم کننده عمقی انگشتان در ناحیه کف دست مبدا می گیرند و به نیام پشت انگشتی راست کننده انگشتان متصل می گردند.

 

عضلات لومبریکال در تصویر زیر:

 

lumbricals (lumbricales) muscles of the hand

 

 

 

عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)

 

عضلات بین استخوانی شامل:

 

*عضلات بین استخوانی پالمار یا ماهیچه های بین استخوانی کف دستی (Palmar interosseous muscles) که شامل چهار عضله هستند.

 

 

 

عضلات بین استخوانی پالمار در شکل زیر:

 

 

 

palmar interossei muscles of the hand

 

 

 

*عضلات بین استخوانی دورسال یا ماهیچه های بین استخوانی پشت دستی (Dorsal interosseous muscles) که شامل چهار عضله هستند.

 

 

 

عضلات بین استخوانی دورسال در شکل زیر:

 

 

 

dorsal interossei muscles of the hand

 

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

 منبع تصویر:

 

 http://www.eorthopod.com/

 

http://www.gustrength.com/

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

 

 

مطالب مرتبط:

 

مقالات استخوان شناسی

 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

 

 فیزیوتراپی و کاربردهای آن

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقاله های آناتومی ستون فقرات