جهت دسترسی به موضوع مورد نظر روی عنوان مربوطه کلیککنید
 
 
 
دستگاه عصبى(Nervous system)
 
 
 
طناب نخاعی(Spinal Cord)-قسمت اول
 
 
کپسول داخلی (Internal capsule)
 
هسته ها یا عقده های قاعده ای (Basal ganglia)
 
ساقه مغز (Brain stem)
 
تشکیلات مشبک (Reticular Formation)
 
سیستم لیمبیک (Limbic system)
 
سیستم وستیبولار(Vestibular System)
 
فیزیولوژی سیستم تعادلی گوش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیستم عصبی خودکار (دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک)
 
فیبرهای نزولی اتونوم (Descending autonomic fibers)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون
  
عصب محیطی(Peripheral Nerve)
 
دسته عصبی(Nerve fascicle)
 
رشته عصبی(Nerve fiber) 
 
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم
 
عصب چهره ای(Facial nerve)

اعصاب مغزى (Cranial Nerves)

عصب سه شاخه
 
راه هرمی(Pyramidal tract)

راه قشری پیازی(Corticobulbar tract)

اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ)

دوک عضلانی(Muscle spindle)

تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction)

عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)بخش دوم

عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)بخش اول
  
عصب محیطی(Peripheral Nerve)

گیرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)-انتهاهای عصبی آزاد عضلانی

تئوری های کنترل حرکت (Motor Control Theories)
 

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)