این کتاب تحت عنوان ساختار و عملکرد سیستم عصبی عضلانی با هدف آگاهی از نقش سیستم عصبی-مرکزی در فرآیندهای کنترل حرکتی تهیه و چاپ شده است
 
طرح روی جلد کتاب در تصویر زیر
 
 
 
 
مهمترین هدف از نوشتن این کتاب، درک مکانیسم های کنترل حرکت ازنظر نوروفیزیولوژی بوده است. کتاب علم پایه کنترل حرکت را به بحث می گذارد. درک مکانیسم های کنترل حرکت به درمانگران به خصوص همکارانتوانبخشی که عموما با مشکلات حرکتی بیماران سروکار دارند، کمک می کند که تصحیح اختلالات حرکتی از هر نوعی را با هدف نهایی تنظیم حلقه ها و مدارهای عصبی در کنترل حرکت مدنظر قرار دهند
 
 
 
 
 
ازنظر نویسنده، درک تئوری سیستم ها در ارتباط با کنترل حرکت (که در کتاب نیز به آن اشاره شده است) برای شناخت فرآیندهای حرکتی ضرورت دارد. این تئوری با نگاهی کل گرایانه و سیستمیک به مبحث کنترل حرکت,نقش مدارهای حرکتی را که به صورت حلقوی عمل می کنند,مورد تاکید قرار داده است

صرف نظر از استفاده هایى که خواننده محترم از کتاب حاضر خواهد برد، ذکر چهار نکته اساسى را که محرک اینجانب در نگارش کتاب بوده است بیان مى کنم:

1-نظام عالى عصبى، ساختارى دینامیک و پویا دارد و این ساختار در هر کسى منحصر به فرد است.

2-آنچه در سیستم عصبى اتفاق می افتد تصادفى و در نتیجه تابع قانون
احتمالات است.

3-سیستم عصبى یک سیستم کل به هم پیوسته است.درک ساختارهاى عصبى نه تنها به شناخت هر یک از قسمتها بستگى دارد بلکه به ارتباطات دوجانبه اى که هر یک از بخشها با یکدیگر دارند نیز وابسته است.

4-محیط را باید یک عامل بسیار مهم در شکل گیرى و سازماندهى ساختارهاى عصبى دانست.

 

کتاب حاضر ادعایى بر کامل بودن یا در برگیرى آخرین اطلاعات علمى ندارد اما سعى مى کند تا خواننده را با مطالب کافى و پایه علم کنترل حرکتى آگاه سازد.

کتاب شامل دوازده فصل به شرح ذیل می باشد:

                     فصل اول: تشکیلات سلولى دستگاه اعصاب

اعمال عمومى دستگاه عصبى··· 21

تشکیلات دستگاه عصبى··· 22

سیستم عصبى محیطى(PNS)

سیستم عصبى مرکزى(CNS)

                           فصل دوم: سیستم حرکتى (Motor system)

واحد حرکتى··· 30

انواع فیبرهاى عضلانى··· 32

تحریک فیبرهاى عضله اسکلتى از طریق اعصاب··· 34

تشریح فیزیولوژیک محل تماس عصبى- عضلانى و چگونگى تحریک فیبر عضلانى··· 35

واحدهاى حرکتى بزرگ··· 39

خستگى عضلانى··· 39

آناتومى کاربردى··· 40

اصطلاح فیبریلاسیون··· 40

اصطلاح فاسیکولاسیون··· 41

میاستنى گراویس··· 41

 

فصل سوم: عصب دهى عضلات و مفاصل

ساختمان و عصب گیرى دوک عضلانى··· 45

اندامهاى وترى گلژى··· 48

فیبرهاى حرکتى عضله··· 49

اهمیت عملى دوک عضلانى··· 51

اهمیت عملى اندامهاى وترى گلژى··· 56

مهار اتوژنیک (رفلکس کششى معکوس)··· 58

گیرنده هاى مفصلى··· 59

انتهاهاى عصبى آزاد··· 61

فصل چهارم: نخاع شوکى (Spinal cord)

اعمال حرکتى نخاع··· 67

نورونهاى حرکتى قدامى··· 68

آلفا- موتونورونها··· 69

گاما- موتونورونها··· 70

نورونهاى واسطه اى یا اینترنورونهاى نخاع شوکى··· 70

سیستم سلولهاى مهارى رنشا و

توضیحات بیشتر در مورد آلفا- موتونورونها··· 73

یکپارچگى سیناپسى در آلفا- موتونورونها··· 76

تولید پتانسیل عمل در آلفا- موتونورونها··· 79

تنظیم انقباض عضلانى توسط سیستم عصبى··· 80

حلقه گاما··· 82

ارتباطات چند قطعه اى در نخاع (نورونهاى پروپریواسپاینال)··· 83

تقسیم بندى ماده خاکسترى نخاع··· 84

اعمال ماده خاکسترى نخاع··· 89

ضایعه طناب نخاعى··· 90

الگوهاى آسیب طناب نخاعى··· 92

انواع ضایعات ناکامل نخاعى··· 93

آتاکسى حسى··· 97

ضایعات مولد آتاکسى حسى··· 98

فصل پنجم: ساقه مغز (Brain Stem)

ساقه مغز··· 103

مغز میانى

پل مغزى

بصل النخاع 

تشکیلات مشبک 

فیبرهاى آوران به تشکیلات مشبک··· 109

 مسیر آکسونهاى تشکیلات مشبک··· 110

مسیرهاى حرکتى از تنه مغزى به نخاع··· 111

تحریک عضلات ضد نیروى جاذبه توسط تنه مغزى··· 113

سیستم وستیبولار··· 114

رسپتورهاى حسى سیستم وستیبولار··· 115

راه هاى وستیبولار مرکزى··· 116

رفلکسهاى وضعى دهلیزى··· 118

نقش گیرنده هاى پروپریوسپتیو گردن در حفظ تعادل··· 118

ارتباط رفلکسهاى گردن با رفلکسهاى دهلیزى··· 120

اهمیت اطلاعات بینایى در حفظ تعادل··· 120

علائم بیماریهاى سیستم وستیبولار··· 121

تشکیلات راههاى حرکتى نزولى··· 121

راههاى غیر هرمى (اکستراپیرامیدال)··· 122

اختلالات عروقى ساقه مغز··· 126

سایر اختلالات اولیه ساقه مغز··· 131

فصل ششم: مخچه (Cerebellum)

 

تقسیم بندى فیلوژنیک (تکاملى) مخچه··· 137

آرکى سربلوم (مخچه باستانى)··· 138

پالئو سربلوم (مخچه قدیمى)··· 138

نئو سربلوم (مخچه جدید)··· 138

بافت شناسى مخچه··· 139

فیبرهاى آوران به قشر مخچه··· 140

مدار نورونى قشر مخچه··· 142

فیبرهاى وابران از قشر مخچه··· 144

نقش سلولهاى پورکنژ··· 146

تعادل بین تحریک و مهار در هسته هاى عمقى مخچه··· 148

عمل مخچه در کنترل حرکات··· 148

عمل مخچه با همکارى نخاع و قسمت تحتانى تنه مغزى

براى کنترل حرکات وضعى و تعادلى··· 149

عمل مخچه با همکارى قشر حرکتى براى کنترل حرکات ارادى··· 151

اعمال پیش بینى کننده خارج حرکتى مخچه··· 155

اختلالات بالینى مخچه··· 156

آتاکسى فریدریش··· 159

خونریزى هیپرتانسیو مخچه··· 160

فصل هفتم: عقده هاى قاعده اى و تالاموس

عقده هاى قاعده اى (Basal Ganglia) مغز··· 163

 نقش عقده هاى قاعده اى··· 165

ضایعه عقده هاى قاعده اى··· 166

خونریزى هیپرتانسیو پوتامن··· 167

ارتباط مخچه و عقده هاى قاعده اى با قشر مغز در کنترل حرکت··· 168

تالاموس

هسته های مهم تالاموس··· 171

رشته هاى غیر تالاموسى به قشر مغز··· 174

پایکهاى تالاموس··· 174

خونریزى هیپرتانسیو تالاموس··· 174

فصل هشتم: نیمکره هاى مخ (Cerebral Hemispheres)

 

نیمکره هاى مخ··· 179

لوب فرونتال··· 182

لوب تمپورال··· 184

لوب پاریتال··· 185

لوب اکسیپیتال··· 187

قشر مخ

انواع نورونهاى قشر مخ··· 188

طبقات مختلف قشر مغز··· 190

راه هرمى 

چگونگى انتشار راه هرمى

اهداف جزء حرکتى راه هرمى··· 196

اهداف جزء حسى راه هرمى··· 200

آناتومى کاربردى نواحى حرکتى قشر مغز··· 202

تئورى سیستمها در ارتباط با کنترل حرکتى··· 205

سیستم سه بخشى مراکز بالاتر··· 205

سیستم هاى نزولى··· 209

مولد مرکزى الگوى حرکتى 

تفسیر حرکت و کنترل پوسچر براساس تئورى سیستم ها··· 209

فصل نهم: سندروم پیرامیدال و نروپلاستى سیتى

 

سندروم پیرامیدال

علائم ضایعات نورون محرکه فوقانى 

علائم ضایعات نورون محرکه تحتانى 

نروپلاستى سیتى 

شوک عصبى 

مکانیسمهاى اختصاصى بهبود عصبى··· 223

پاسخهاى تطابقى و غیرتطابقى به دنبال ضایعات عصبى··· 224

 عوامل ضرورى و مؤثر در بهبود کارکردى 

فصل دهم: سیستم لیمبیک، سیستم عصبى خودکار و اعصاب مغزى

سیستم لیمبیک

سیستم عصبى خودکار 

عملکرد سیستم عصبى سمپاتیک و پاراسمپاتیک

اعصاب مغزى 

اسامى اعصاب مغزى··· 240

هسته هاى اعصاب مغزى··· 240

فصل یازدهم: یکپارچگى حسى و مدل کنترل حرکتى در مقابل مدل تسهیل سازى

 

یکپارچگى حسى

فرضیه هاى تئورى یکپارچگى حسى

فرضیه انعطاف پذیرى عصبى

فرضیه توالى رشدى 

فرضیه سلسله مراتب سیستم عصبى 

فرضیه رفتار انطباقى 

فرضیه سائق درونى 

مدل کنترل حرکتى در مقابل مدل تسهیل سازى··· 252

نظرات کلى مدل کنترل حرکتى··· 253

       فصل دوازدهم: نظریه یادگیرى از دیدگاه دونالد اولدینگ هِب

 

مجتمع هاى سلولى و زنجیره هاى مرحله اى··· 261

مجتمع هاى سلولى··· 263

زنجیره هاى مرحله اى ··· 265

محرومیت حسى··· 267

محیط هاى غنى··· 268

فهرست منابع··· 271

 کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی, تحت نظارت آقای دکتر حسن عشایری (عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران) و با همکاری و ویراستاری برادرم آقای دکتربرزکار (فوق تخصص گوارش-کبد و مجاری صفراوی) ترجمه و تدوین شده است که در اینجا از این دو بزرگوار کمال تشکر را دارم.

 

تهیه فایل های کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی 

ارائه کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی در سه فایل توسط مولف و دریافت از طریق ایمیل (تهیه و ویرایش در 1396):

 ایمیل نویسنده: barzkar700@gmail.com