برای شهروندان تهرانی:

اگر انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی برای شما امکان پذیر نیست می توانید جهت دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس : 6306-153-0937 

ساعات تماس:30 21 الی 30 23

فیزیوتراپی توسط همکاران فیزیوتراپیستی انجام می شود که در زمینه اختلالات حرکتی کار کرده اند.

 

لیست مطالب وبلاگ فیزیوتراپی (وبلاگم در بلاگفا)

برای استفاده از مطالب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:

 
 
سیستم عصبی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
بیماری نورون حرکتی (Motor neuron disease) - جمعه چهارم فروردین 1391
آناتومی و فیزیولوژی درد (Anatomy and physiology of pain) - چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390
تئوری کنترل دریچه درد (Gate control theory of pain) - یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
دیستروفی رفلکسی سمپاتیک (Reflex sympathetic dystrophy) - چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391
سمپاتکتومی (Sympathectomy) - یکشنبه دهم اردیبهشت 1391
انواع نورون ها (Types of Neurons) - پنجشنبه هجدهم اسفند 1390
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron) - شنبه یکم اسفند 1388
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron) - شنبه یکم اسفند 1388
 نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron) - یکشنبه دهم مرداد 1389
سیستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw) - چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388
واحد حرکتی(Motor unit) - شنبه یکم اسفند 1388
کنترل حرکتی(Motor control) - جمعه بیست و سوم بهمن 1388
دستگاه حرکتی(Motor system) - جمعه بیست و سوم بهمن 1388
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی - دوشنبه شانزدهم شهریور 1388
اعصاب مغزى (Cranial Nerves) - جمعه سی ام مرداد 1388
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی - جمعه شانزدهم مرداد 1388
نروپلاستی‏سیتى(Neuroplasticity)-انعطاف پذیری سیستم عصبی - شنبه سوم مرداد 1388
سیستم وستیبولار(Vestibular System) - جمعه دوازدهم تیر 1388
 بیماری پارکینسون (Parkinson's Disease) - پنجشنبه دوازدهم دی 1387
مرگ مغزی (Brain death) - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سندرم قفل شدگی (Locked-in syndrome) - سه شنبه سوم آبان 1390
کما (Coma) - جمعه بیست و نهم مهر 1390
سندرم گیلن-باره (Guillain–Barré syndrome) - جمعه بیستم خرداد 1390
پلی نوروپاتی التهابی میلین زدای مزمن (CIDP) - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390
میلیت عرضی (Transverse myelitis) - سه شنبه هشتم فروردین 1391
آتاکسى فریدریش (Friedreich's Ataxia) - چهارشنبه یازدهم خرداد 1390
آتاکسی (Ataxia) و آتاکسى حسى (Sensory ataxia) - یکشنبه هشتم خرداد 1390
سیرنگومیلی (Syringomyelia) - جمعه هفتم بهمن 1390
کانال مرکزی نخاع (Central canal of spinal cord) - جمعه بیست و سوم دی 1390
بطن های مغز (Brain ventricles) - پنجشنبه بیست و دوم دی 1390
بطن پنجم (Fifth ventricle) - دوشنبه سوم بهمن 1390
مایع مغزی-نخاعی (Cerebrospinal fluid) - سه شنبه بیستم دی 1390
مجرای اپاندیم (Ependymal canal) - دوشنبه نوزدهم دی 1390
تکال ساک (Thecal sac or Dural sac) - جمعه شانزدهم دی 1390
کپسول داخلی (Internal capsule) - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
ساقه مغز (Brain stem) - سه شنبه سوم خرداد 1390
سیستم لیمبیک (Limbic system) - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
تشکیلات مشبک (Reticular Formation) - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سیستم عصبی خودکار (دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک) - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
فاسیکولاسیون (Fasciculation) - دوشنبه سوم آبان 1389
فیبریلاسیون (Fibrillation) - دوشنبه سوم آبان 1389
هیپرتونی (Hypertonia) - اسپاستیسیتی و رژیدیتی پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
هیپوتونی (Hypotonia) - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
تون عضلانی (Muscle tone) - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
شبکه عصبی (Nerve plexus) - جمعه بیست و ششم شهریور 1389
شبکه دنبالچه‌ای (Coccygeal plexus) - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
شبکه گردنی (Cervical plexus) - شنبه بیستم شهریور 1389
شبکه ساکرال (Sacral plexus) شنبه بیستم شهریور 1389
عصب فمورال (Femoral nerve) - چهارشنبه هفدهم شهریور 1389
شبکه کمری یا لومبار (Lumbar plexus) - شنبه سیزدهم شهریور 1389
عصب مدین((Median nerve)) - چهارشنبه دهم شهریور 1389
شبکه براکیال(Brachial plexus) - یکشنبه هفتم شهریور 1389
 فلج مغزی (cerebral palsy) - یکشنبه بیست و ششم دی 1389
 نوروتمزیس( Neurotmesis) - جمعه یکم مرداد 1389
نوروپراکسی(Neuropraxia) - جمعه یکم مرداد 1389
آکسونوتمزیس(Axonotmesis) - سه شنبه بیست و دوم تیر 1389
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration ) - جمعه بیست و یکم خرداد 1389
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome) - پنجشنبه هفدهم دی 1388
میاستنى گراویس(Mysthenia Gravis) - دوشنبه بیست و هفتم مهر 1388
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون - چهارشنبه بیست و دوم مهر 1388
راه های حرکتی نزولی(Descending Motor Tracts)-(2) - سه شنبه دوازدهم خرداد 1388
راه های حرکتی نزولی(Descending Motor Tracts)-(1) - پنجشنبه هفتم خرداد 1388
عصب محیطی(Peripheral Nerve) - سه شنبه هجدهم خرداد 1389
دسته عصبی(Nerve fascicle) - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
رشته عصبی(Nerve fiber) - چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389
ضایعه نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion) - پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389
ضایعه نورون محرکه فوقانی(Upper motor neuron lesion) - چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome) - دوشنبه دهم خرداد 1389
مخروط انتهایی(Conus terminalis ) - شنبه هشتم خرداد 1389
دم اسب(Cauda equina) - شنبه هشتم خرداد 1389
نخاع(Spinal Cord) - جمعه هفتم خرداد 1389
اعصاب نخاعی(Spinal nerves) - پنجشنبه ششم خرداد 1389
دستگاه عصبى(Nervous system) - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم - شنبه بیست و نهم خرداد 1389
عصب چهره ای(Facial nerve) - دوشنبه دوم فروردین 1389
اعصاب مغزى (Cranial Nerves) - شنبه بیست و نهم اسفند 1388
راه هرمی(Pyramidal tract) - جمعه بیست و یکم اسفند 1388
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract) - جمعه بیست و یکم اسفند 1388
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ) - سه شنبه یازدهم اسفند 1388
دوک عضلانی(Muscle spindle) - شنبه هشتم اسفند 1388
تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction) - جمعه هفتم اسفند 1388
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی-بخش دوم - یکشنبه نهم فروردین 1388
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی-بخش اول - جمعه هفتم فروردین 1388
طناب نخاعی(Spinal Cord)-قسمت دوم - سه شنبه چهارم فروردین 1388
طناب نخاعی(Spinal Cord)-قسمت اول - سه شنبه چهارم فروردین 1388
نورون های پروپریواسپاینال (Propriospinal neurons) - دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex) - یکشنبه دوم فروردین 1388
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia) - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
مخچه (Cerebellum)-قسمت دوم(علایم و اختلالات) - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مخچه (Cerebellum)-قسمت اول - پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387
بیماری شارکو-ماری-توث (Charcot–Marie–Tooth disease) - سه شنبه پانزدهم فروردین 1391
بیماری ام اس(مالتیپل اسکلروزیس) - یکشنبه سوم آذر 1387
گیرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)-انتهاهای عصبی آزاد عضلانی - دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388
تئوری های کنترل حرکت (Motor Control Theories) - سه شنبه پانزدهم اردیبهشت 1388
سکته مغزی و انواع آن - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سندرم تونل مچ دستی(سندرم تونل کارپ)-CTS - شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis) - دوشنبه سی ام آذر 1388
آسیب طناب نخاعی(Spinal cord injury) - پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389
 
سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
انواع عضله (Muscle Types) - دوشنبه سوم بهمن 1390
سندرم گیرافتادگی (Impingement syndrome) - چهارشنبه دوم شهریور 1390
درد شانه (Shoulder pain) - دوشنبه یکم فروردین 1390
دستگاه اسکلتی (Skeletal system) - جمعه هشتم بهمن 1389
استخوان های جمجمه (Skull bones) - جمعه هشتم بهمن 1389
استخوان های مچ پا (Tarsal bones) - جمعه هشتم بهمن 1389
استخوان های مچ دست (Carpal bones) - پنجشنبه هفتم بهمن 1389
سندرم دکوروین (De Quervain's syndrome) - پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391
کانتراکچر دوپویترن (Dupuytren's contracture) - چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391
غلاف سینوویال (Synovial sheath) - دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391
انگشت ماشه ای (Trigger finger) - سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391
دفورمیتی سوان نک (Swan neck deformity) - چهارشنبه سی ام فروردین 1391
دفورمیتی بوتونیر (Boutonniere deformity) - سه شنبه بیست و نهم فروردین 1391
 فاسیکل عضلانی ( Muscle fascicle) - پنجشنبه بیست و سوم دی 1389
تریگر پوینت (Trigger point) - سه شنبه بیست و یکم دی 1389
ساکرالیزاسیون (Sacralization) - پنجشنبه شانزدهم دی 1389
لومباریزاسیون (Lumbarization) - پنجشنبه شانزدهم دی 1389
رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament) - سه شنبه چهاردهم دی 1389
مایع سینویال (Synovial fluid) - یکشنبه دوازدهم دی 1389
بورس های زانو (Knee bursae) - جمعه دهم دی 1389
بورسیت آرنج (Elbow bursitis) - سه شنبه هفتم دی 1389
بورس ساب آکرومیال (Subacromial bursa) - دوشنبه ششم دی 1389
سل ستون فقرات پشتی و کمری - دوشنبه نهم اسفند 1389
سل (Tuberculosis) - جمعه ششم اسفند 1389
حرکت شناسی (Kinesiology) - شنبه چهارم دی 1389
بورسیت کلسیفیه (Calcific bursitis) - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
کلسیفیکاسیون تاندون (Tendon Calcification) - چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389
تاندونیت (Tendonitis) - دوشنبه بیست و دوم آذر 1389
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes) - جمعه نوزدهم آذر 1389
مفصل هیپ (Hip joint) - جمعه نوزدهم آذر 1389
بورسیت (Bursitis) - سه شنبه شانزدهم آذر 1389
بورس (Bursa) - دوشنبه پانزدهم آذر 1389
رباط های ایلیوفمورال، پوبوفمورال، ایسکیوفمورال و رباط گرد - جمعه دوازدهم آذر 1389
دو مقاله تخصصی من با موضوع درد کمر و شانه در ویکی پدیا - چهارشنبه دهم آذر 1389
رباط های ساکروایلیاک خلفی، قدامی و بین استخوانی - یکشنبه هفتم آذر 1389
مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint) - دوشنبه یکم آذر 1389
رباط های ساکروتوبروس،ساکرواسپینوس و ایلیولومبار - جمعه بیست و هشتم آبان 1389
سمفیزیس پوبیس (Pubic symphysis) - سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389
سمفیزیس (Symphysis) - جمعه بیست و یکم آبان 1389
مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints) - پنجشنبه بیستم آبان 1389
مفاصل سینویال ( Synovial joints) - جمعه چهاردهم آبان 1389
کپسول مفصلی (Articular capsule) - یکشنبه نهم آبان 1389
رباط زرد، رباط نوکه و بین عرضی - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389
مفاصل فاست (Facet joints) یا آپوفیزیال - شنبه بیست و چهارم مهر 1389
رباط های طولی خلفی و قدامی (Posterior & Anterior longitudinal ligaments) - جمعه بیست و سوم مهر 1389
رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL) - جمعه بیست و سوم مهر 1389
رباط های فوق خاری و بین خاری (Supraspinous & Interspinous ligaments) - جمعه بیست و سوم مهر 1389
دیسک بین مهره ای (Intervertebral disc) - چهارشنبه بیست و یکم مهر 1389
ساختمان مهره در ستون مهره ها - چهارشنبه بیست و یکم مهر 1389
ماهیچه سه سر بازویی (Triceps brachii muscle) - پنجشنبه چهارم شهریور 1389
ماهیچه دوسر بازویی(Biceps brachii muscle) - چهارشنبه سوم شهریور 1389
کمردرد جمعه نهم مهر 1389
همسترینگ(Hamstring) - چهارشنبه بیست و هفتم مرداد 1389
عضلات چهارسر رانی(Quadriceps femoris muscles) - یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389
هیپراکستنشن زانو یا ژنورکورواتوم(Genu recurvatum) - چهارشنبه بیستم مرداد 1389
 خستگى عضلانى(Muscle Fatigue) - شنبه هجدهم مهر 1388
انقباض عضله اسکلتی(skeletal muscle contraction) - شنبه چهارم مهر 1388
آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury) - جمعه یازدهم تیر 1389
آسیب منیسک داخلی(Medial meniscus injury) - سه شنبه هشتم تیر 1389
پای ضربدری(Genu Valgum) - شنبه یازدهم اردیبهشت 1389
پای پرانتزی(Genu Varum) - جمعه دهم اردیبهشت 1389
درد شانه(Shoulder Pain) - یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389
فتق دیسک(Disc Herniation) - دوشنبه سی ام فروردین 1389
رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament) - شنبه بیست و هشتم فروردین 1389
پیچ خوردگی(Ligament sprain) - سه شنبه بیست و چهارم فروردین 1389
کشیدگی عضلانی(Muscle strain) - دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389
علل درد شانه(Shoulder Pain) - جمعه بیست و چهارم آبان 1387
آرتروز یا استئو آرتریت(Osteoarthritis) زانو - یکشنبه هشتم دی 1387
کشیدگی و پیچ خوردگی (Strain & Sprain) - یکشنبه هشتم دی 1387
پیچ خوردگی مچ پا( Ankle Sprain ) - سه شنبه هشتم بهمن 1387
درد شانه(Shoulder Pain) - سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388
سندرم گیر افتادگی (Impingement Syndrome ) شانه - دوشنبه سی ام آذر 1388
آرتروز زانو(Knee Osteoarthritis) - چهارشنبه چهارم فروردین 1389
درد زانو(Knee Pain) - چهارشنبه چهارم فروردین 1389
 کیست بیکر(Baker's cyst) - جمعه شانزدهم بهمن 1388
کندرومالاسی کشکک(Chondromalacia patellae) - جمعه شانزدهم بهمن 1388
بیماری ازگود اشلاتر(Osgood-Schlatter disease) - جمعه شانزدهم بهمن 1388
استئوکندریت دیسکان(Osteochondritis Dissecan) - جمعه شانزدهم بهمن 1388
پارگی های عضلات شانه(Ruptures of the shoulder muscles) - چهارشنبه بیست و سوم دی 1388
انواع میوپاتی(Myopathy)-قسمت دوم - دوشنبه بیست و سوم آذر 1388
انواع میوپاتی(Myopathy)-قسمت اول - یکشنبه یکم آذر 1388
میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی) - جمعه یازدهم دی 1388
اسکولیوز(Scoliosis) - یکشنبه سیزدهم دی 1388
تاندونیت عضلات شانه - چهارشنبه نهم دی 1388
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS): - جمعه چهارم دی 1388
شانه منجمد(Frozen Shoulder) یا یخ زدگی شانه - جمعه چهارم دی 1388
شکستگی ستون فقرات به علت پوکی اسخوان(استئوپروز) - جمعه ششم دی 1387
استئوپروز(Osteoporosis)-اپیدمی خاموش - جمعه بیست و نهم خرداد 1388
 
سیستم تنفسی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
دستگاه تنفسی (Respiratory system) - سه شنبه نوزدهم بهمن 1389
فیزیوتراپی تنفسی (Respiratory Physiotherapy) - شنبه بیست و ششم آذر 1390
 
 
سیستم عروقی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
 شریان کاروتید داخلی (Internal carotid artery) - جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
شریان کاروتید خارجی (External carotid artery) - جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
 شریان براکیوسفالیک (Brachiocephalic artery) - جمعه بیست و هشتم مرداد 1390
شریان سابکلاوین (Subclavian artery) - چهارشنبه بیست و ششم مرداد 1390
شریان کاروتید مشترک (Common carotid artery) - شنبه بیست و دوم مرداد 1390
شریان مغزی خلفی (Posterior cerebral artery) - دوشنبه هفدهم مرداد 1390
حلقه ویلیس (Circle of willis) - شنبه پانزدهم مرداد 1390
شریان های ارتباطی قدامی و خلفی (Anterior & posterior communicating arteries) - شنبه پانزدهم مرداد 1390
شریان قاعده ای یا بازیلر (Basilar artery) - چهارشنبه دوازدهم مرداد 1390
سندرم مدولری مدیال (Medial medullary syndrome) - جمعه هفتم مرداد 1390
سندرم والنبرگ (Wallenberg's syndrome) - جمعه هفتم مرداد 1390
شریان مهره ای (Vertebral artery) - پنجشنبه ششم مرداد 1390
انسداد شریان مغزی قدامی (Anterior cerebral artery occlusion ) - سه شنبه بیست و هشتم تیر 1390
انسداد شریان مغزی میانی (Middle cerebral artery occlusion) - چهارشنبه بیست و دوم تیر 1390
سکته مغزی (Stroke) - یکشنبه دوازدهم تیر 1390
خونریزی هیپرتانسیو پل مغزی (Hypertensive Pontine Hemorrhage) - جمعه بیست و هفتم خرداد 1390
خونریزى هیپرتانسیو پوتامن (Hypertensive putaminal hemorrhage) - شنبه چهاردهم خرداد 1390
خونریزى هیپرتانسیو مخچه‏اى (Hypertensive cerebellar hemorrhage) -شنبه چهاردهم خرداد 1390
خونریزى هیپرتانسیو تالاموس (Hypertensive thalamic hemorrhage) - شنبه چهاردهم خرداد 1390
ترومبوز وریدی عمقی ( Deep vein thrombosis) - یکشنبه چهارم مهر 1389
ترومبوز وریدی (Venous thrombosis) - چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389
توانبخشی قلب در یک نگاه کلی - پنجشنبه سوم بهمن 1387
آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب - یکشنبه سوم آذر 1387
آناتومی وریدی اندام تحتانی( Vein Anatomy of The Lower Limb)-وریدهای واریسی - سه شنبه بیست و دوم بهمن 1387
جریان خون شریانی مغز(Arterial circulation of the brain) - سه شنبه پنجم خرداد 1388
پدیده رینود (Raynaud's phenomenon) - جمعه هجدهم فروردین 1391

سیستم حسی، درد و موضوعات آن

آناتومی و فیزیولوژی درد (Anatomy and physiology of pain) - چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390
مسیر نورون های حسی محیطی در نخاع - شنبه بیستم اسفند 1390
تئوری کنترل دریچه درد (Gate control theory of pain) - یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
درد قلبی (Cardiac pain) - (حمله قلبی، سکته قلبی خاموش، آنژین صدری، مسیر آوران های عضله قلبی)
راه اسپاینوتالامیک (Spinothalamic tract) - دوشنبه هشتم اسفند 1390
اعصاب اسپلانکنیک (Splanchnic nerves) - یکشنبه هفتم اسفند 1390

مطالب و موضوعات متفرقه
 
لوپوس - دوشنبه هفتم فروردین 1391
آرتریت روماتویید - سه شنبه هشتم فروردین 1391
مفاهیم رادیولوژی 
میلوگرافی - سه شنبه هشتم فروردین 1391
بافت همبند(Connective tissue) - جمعه بیست و هشتم خرداد 1389
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) - جمعه بیست و یکم خرداد 1389
صفحاتی که در ویکی پدیای انگلیسی(en.Wikipedia)ایجاد کردم - دوشنبه پنجم بهمن 1388
نظریه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری - پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391
فیزیوتراپی - (۲) شنبه هفتم دی 1387
فیزیوتراپی - (۱) شنبه هفتم دی 1387
تمرینات کششی مناسب به هنگام کار با کامپیوتر - جمعه بیست و دوم آذر 1387
معرفی کتاب من - جمعه بیست و چهارم آبان 1387
سونوگرافی - سه شنبه هشتم فروردین 1391
سی تی اسکن
 
صفحه اول وبلاگ با کلیک بر روی اینجا