فیبرهای نزولی اتونوم یا رشته های نزولی خودکار، فیبرهایی هستند که از هیپوتالاموس (Hypothalamus) مبدا می گیرند و به هسته های اتونوم در ساقه مغز و طناب نخاعی می روند. هیپوتالاموس، مرکز اصلی کنترل دستگاه عصبی اتونوم است که آکسون های آن به ساقه مغز و طناب نخاعی سیر می کنند. فیبرهای نزولی اتونوم که از هیپوتالاموس منشاء می گیرند به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم (Autonomic preganglionic fibers) سمپاتیک یا پاراسمپاتیک ختم می شوند.

رشته های نزولی خودکار از نواحی زیر مبدا می گیرند:

*هسته اطراف بطنی (Paraventricular nucleus) هیپوتالاموس

*نواحی هیپوتالاموس پشتی (خلفی)

*نواحی هیپوتالاموس خارجی

فیبرهای نزولی اتونوم دو گروه هستند:

*فیبرهای هیپوتالاموسی-بصل النخاعی (Hypothalamobulbar fibers) که به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم در ساقه مغز می روند.

*فیبرهای هیپوتالاموسی-نخاعی (Hypothalamospinal fibers) که به فیبرهای پیش عقده ای اتونوم در طناب نخاعی سیر می کنند.

 

 

 

بنابراین فیبرهای نزولی خودکار که از هیپوتالاموس مبدا می گیرند، روی فعالیت و اعمال فیبرهای پیش عقده ای سمپاتیک و پاراسمپاتیک اثر می گذارند.

جهت درک بهتر اینجا کلیک (Click) کنید (لینک یک تصویر)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است