صفحه راه قشری پیازی یا قشری بصل النخاعی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:
راه قشری پیازی (به انگلیسی: Corticobulbar tract) یا قشری بصل النخاعی،بخشی از دستگاه هرمی[۱] است که تحت عنوان الیاف زانویی از کپسول داخلی عبور کرده، وارد هسته های حرکتی اعصاب مغزی در ساقه مغز می شوند و از این طریق با نورون حرکتی تحتانی در هسته های مغزی ارتباط برقرار می کنند.این راه همانند راه قشری نخاعی(که راه هرمی خوانده می شود)جزو نورون حرکتی فوقانی هستند.

تصویر زیر:

 منشاء و مسیر راه قشری بصل النخاعی

فیبرهای راه قشری پیازی از جنس همان راه هرمی(راه قشری نخاعی)هستند ولی برخلاف راه هرمی که مسیر اصلی آن به سمت نخاع است،فیبرهای راه قشری پیازی که به نام راه قشری هسته ای نیز خوانده می شوند،به هسته های حرکتی اعصاب مغزی در ساقه مغز می روند.الیاف هرمی که از قشر مغز مبدا می گیرند،به هم نزدیک و فشرده شده و کپسول داخلی[۲] را به وجود می آورند.فیبرهای راه قشری پیازی از زانوی کپسول داخلی عبور می کنند و به تدریج وارد هسته های حرکتی اعصاب مغزی می شوند.فیبرهای راه هرمی از قسمت پشتی(خلفی)کپسول داخلی عبور کرده که درنهایت به نخاع ختم می شوند.

نکته ای که باید در ارتباط با فیبرهای راه قشری پیازی توجه کرد این است که این فیبرها هنگامی که از بخش های ساقه مغز(مغز میانی پل مغزی و پیاز نخاع)عبور می کنند به تدریج از ردیف الیاف هرمی خارج شده و اکثرا پس از تقاطع[۳] در خط وسط به هسته های حرکتی اعصاب مغزی رفته و سرانجام با نورون های حرکتی تحتانی اعصاب مغزی مربوطه ارتباط می یابند.

 پانویس

↑ دستگاه هرمی(Pyramidal system) شامل راه قشری نخاعی(راه هرمی) و راه قشری پیازی(بصل النخاعی) است.
↑ Internal capsule
↑ Decussation 

منابع

-کوثریان،سید حسین.نوروآناتومى(کالبدشناسى سلسله اعصاب مرکزى).مؤسسه انتشارات باورداران.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-سلطان ‏زاده، اکبر. بیماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات. چاپ دوم، انتشارات جعفرى، پائیز ۱۳۷۶.
‎-Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4