سیستم اسکلتی (Skeletal system) از مجموعه استخوان ها و مفاصل تشکیل می گردد که ازطریق عضلات اسکتی یا ماهیچه های مخطط در اعمال حرکتی دخالت می کنند.
 
وظایف مهم سیستم اسکلتی در موجوداتی چون انسان عبارتنداز:

*محافظت از قسمت هایی چون مغز و اندام های داخلی
*افزایش ثبات و حمایت بدنی
*تسهیل حرکات به واسطه مفاصل که با کمک عضلات صورت می گیرد.
*سیستم اسکلتی به عنوان یک دستگاه اهرمی در حرکات نقش دارد که بیشتر در ارتباط با استخوان های بلند است. در این دستگاه، مفاصل به عنوان محور اهرم ها محسوب می گردند.
*تشکیل سلول خونی یا خونسازی (Hematopoiesis)
*هموستاز مواد معدنی (Mineral homeostasis)
*ذخیره چربی و مواد معدنی

 انواع استخوان بر اساس شکل (طبقه بندی عمومی استخوان ها)

ازنظر شکل می توان استخوان ها را به پنج گروه تقسیم کرد:
*استخوان های دراز مانند استخوان های ران، بازو و ساق پا
*استخوان های کوتاه ازفبیل استخوان های مچ دست و پا
*استخوان های پهن همانند استخوان های هیپ (بی نام) و اسکاپولا (کتف)
*استخوان های نامنظم که شکل معینی ندارند مثل مهره ها و استخوان خاجی (ساکروم)
*استخوان های سزاموئید (کنجدی) مانند کشکک

 مفاصل (Joints)

مفصل ناحیه ای است که استخوان ها به یکدیگر متصل می گردند. مفاصل بدن به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:
*مفاصل ثابت یا لیفی (فیبروز)
*مفاصل نیمه متحرک یا غضروفی (کارتیلاژنوس)
*مفاصل متحرک (سینوویال)
استخوان بندی (اسکلت) انسان

 
یک فرد بزرگسال دارای 206 استخوان است که اسکلت انسان را به وجود می آورند. اسکلت بندی در انسان از دو قسمت تشکیل می گردد:
*اسکلت محوری (Axial skeleton)
*اسکلت اندام ها (Appendicular skeleton)


اسکلت محوری شامل 80 استخوان است:
*استخوان های جمجمه (22 تا)
*استخوان لامی (هیوئید)
*استخوان های ستون فقرات (26 مهره)
*دنده ها (12 جفت)
*استخوان های گوش میانی (3 جفت)
*استخوان جناغ (استرنوم)

 
استخوان های جمجمه

 
جمجمه از 22 استخوان تشکیل شده است که شامل استخوان های کاسه سر (8 تا) و استخوان های صورت (14 تا) است.

استخوان های ستون فقرات

 
ستون مهره ها در یک فرد بالغ دارای 26 استخوان است:
فقرات گردنی (7 استخوان)- فقرات پشتی (12 استخوان)- فقرات کمری (5 استخوان)- استخوان خاجی (ساکروم که در فرد نابالغ شامل 5 مهره است)- استخوان دنبالچه (کوکسیکس که در فرد نابالغ دارای 4 مهره است)


اسکلت اندام ها شامل 126 استخوان است که 64 استخوان مربوط به اندام های فوقانی بوده و 62 استخوان در ارتباط با اندام های تحتانی است.

استخوان های اندام فوقانی

این استخوان ها در هر طرف 32 عدد بوده که عبارتنداز:
*کتف یا شانه (اسکاپولا)-ترقوه (کلاویکولا)- بازو (هومروس)- ساعد (رادیوس و اولنا)- استخوان های مچ دست (8 استخوان)- استخوان های کف دست (5 استخوان)- استخوان های انگشت (14 استخوان)
استخوان های اندام تحتانی
 
در هر طرف شامل 31 استخوان به صورت ذیل است:
*بی نام (هیپ)- ران (فمور)- کشکک (پاتلا)- ساق (تیبیا و فیبولا یا درشت نی و نازک نی)- مچ پا (7 استخوان)- کف پا (5 استخوان)- استخوان های انگشت (14 استخوان)
 
منابع

 *Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

http://webschoolsolutions.com/patts/systems/skeleton.htm#axial

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز است.
منبع تصویر:
http://www.firefara.org/