اناتومی عضلات اندام تحتانی

 

در این پست به نام، ابتدا، انتها، عملکرد و عصب دهی عضلات اندام تحتانی همراه با تصویر آن عضله اشاره می گردد. جهت دسترسی به اطلاعات روی عضله مربوطه کلیک کنید:

عضلات اندام تحتانی

» عضله گلوتئوس ماگزیموس 

» عضله گلوتئوس مدیوس 
» عضله گلوتئوس مینیموس 

» شریان های ناحیه گلوتئال 

» عضله تنسور فاسیالاتا 
» اعصاب ناحیه گلوتئال 

» عضلات روتاتور کوچک مفصل هیپ 

»عضله پیریفورمیس (Piriformis muscle)

» عضله ابتوراتور خارجی 
» عضله ابتوراتور داخلی 
» عضله ژملوس تحتانی 
» عضله ژملوس فوقانی 

» مسیر عصب سیاتیک در گلوتئال 

» مثلت رانی 

» عضله ایلیوپسواس 
» عضله سارتوریوس 

» عضله اداکتور مگنوس 
» عضله اداکتور برویس 
» عضله اداکتور لونگوس 

» عضله پکتینئوس 
» عضله گراسیلیس 
» عضله کوادریسپس 
» تصویر عضلات همسترینگ 

» عضله پوپلیتئوس 
» عضله تیبیالیس پوستریور 
» عضله فلکسور هالوسیس لونگوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم لونگوس 
» عضله پلانتاریس 
» عضله سولئوس 
» عضله گاستروکنمیوس 
» عضله پرونئوس برویس 
» عضله پرونئوس لونگوس 
» عضله پرونئوس ترتیوس 
» اکستنسور هالوسیس لونگوس 
» اکستنسور دیژیتوروم لونگوس 
» عضله تیبیالیس انتریور 

 

طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

/ 0 نظر / 21 بازدید