مفصل سینوویال (Synovial joint)

صفحه مفصل سینوویال (Synovial joint) که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

یک مفصل سینوویال (به انگلیسی: Synovial joint) قسمتی از دستگاه اسکلتی است که تحرک بیشتر و ساختمان پیچیده تری نسبت به مفاصل دیگر (یعنی مفاصل لیفی و غضروفی) دارد. این مفاصل در حرکات روزمره موجودات به خصوص انسان اهمیت بسزایی دارند. مفاصل سینوویال، مفاصل متحرک نیز نامیده می شوند.
فهرست مندرجات[نهفتن]
* ۱ اجزای مفاصل سینوویال
* ۲ انواع مفاصل سینوویال
* ۳ انواع حرکات مفاصل سینوویال
o ۳.۱ درجات آزادی حرکت یک مفصل
* ۴ پانویس
* ۵ جستارهای وابسته
* ۶ منابع
اجزای مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال یا دیارتروز [۱] دارای ویژگی‌های خاصی هستند که شامل موارد زیر است:
* سطوح مفصلی
* غضروف مفصلی
* کپسول مفصلی که از دو لایه خارجی (کپسول لیفی) و داخلی (غشاء سینوویال) تشکیل می‌گردد.
* مایع سینوویال
* رباط‌های مفصلی
* برخی از مفاصل سینوویال حاوی منیسک یا دیسک مفصلی هستند.

تصویر ذیل: انواع مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال ازنظر
شکل سطوح مفصلی عبارتنداز:
* مسطح [۲]
* لولایی [۳]
* محوری [۴]
* لقمه‌ای یا کوندیلی [۵]
* زینی [۶]
* گوی و کاسه‌ای [۷]
* بیضوی [۸]

تصویر زیر:

 


 انواع حرکات مفاصل سینوویال
مفاصل سینوویال که بیشتر مفاصل بدن را تشکیل می‌دهند، ازنظر شکل متنوع بوده، بنابراین براساس نیاز آن مفصل دارای حرکت یا حرکات خاصی هستند که می‌تواند درارتباط با موارد زیر باشد:
* خم کردن-باز کردن یا فلکسیون-اکستانسیون [۹]
* دور کردن-نزدیک کردن یا ابداکسیون-ادداکسیون [۱۰]
* چرخش یا روتاسیون [۱۱]
o چرخش داخلی یا خارجی [۱۲] که به عنوان مثال در حرکات چرخشی مفاصل شانه و ران به کار می‌رود.
o چرخش ساعد به داخل یا خارج که به اولی پروناسیون (Pronation) و به دومی سوپیناسیون (Supination) می‌گویند.
 درجات آزادی حرکت یک مفصل
مفاصل سینوویال براساس
درجه آزادی حرکت به سه گروه تقسیم می شوند که شامل موارد زیر است:
* مفاصل یک محوری (Uniaxial). این مفاصل یک درجه آزادی دارند و حرکت فقط در یک سطح انجام می گیرد (مانند مفصل آرنج).
* مفاصل دو محوری (Biaxial). در گروه دو محوری، حرکت در دو سطح و حول دو محور صورت می گیرد. بنابراین دو درجه آزادی دارند (همانند مفصل مچ دست).
* مفاصل سه یا چند محوری (Triaxial or Multiaxial). این مفاصل سه درجه آزادی دارند، چون حرکت در هر سه صفحه انجام می گیرد (مانند مفاصل شانه و ران).
 پانویس
1. ↑ Diarthrosis
2. ↑ Plane
3. ↑ Hinge or Ginglymus
4. ↑ Pivot or Trochoid
5. ↑ Condylar
6. ↑ Saddle-Shaped or Sellar
7. ↑ Ball and socket or Spheroid
8. ↑ Ellipsoid
9. ↑ Flexion-Extension
10. ↑ Abduction-Adduction
11. ↑ Rotation
12. ↑ Internal or External Rotation
 جستارهای وابسته
* مفصل
* مفاصل لیفی
* مفاصل غضروفی
* غشاء سینوویال
 منابع
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.welchclass.com/
http://www.web-books.com/
 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید