رباط های شانه

رباط (لیگامان)

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند.

 رباط های کمپلکس شانه (کمربند شانه ای) شامل رباط های زیر هستند:

*رباط گلنوهومرال (رباط دوری-بازویی)  (Glenohumeral ligament) که خود شامل رباط های زیر است:

**رباط گلنوهومرال فوقانی (SGHL)

**رباط گلنوهومرال میانی (MGHL)

**رباط گلنوهومرال تحتانی (IGHL) شامل:

***رباط گلنوهومرال تحتانی جلویی (AIGHL)

***رباط گلنوهومرال تحتانی پشتی (PIGHL)

تصویر زیر:

 

 

*رباط کوراکوهومرال (رباط غرابی-بازویی) (Coracohumeral ligament)

 *رباط آکرومیوکلاویکولار شامل:

**رباط آکرومیوکلاویکولار فوقانی

**رباط آکرومیوکلاویکولار تحتانی

 *رباط کوراکوکلاویکولار (رباط غرابی-ترقوه ای) شامل:

**رباط کونویید که دورتر از مفصل آکرومیوکلاویکولار است

**رباط تراپزویید که به مفصل آکرومیوکلاویکولار نزدیکتر است

*رباط کوراکوآکرومیال

*رباط استرنوکلاویکولار شامل:

**لیگامان استرنوکلاویکولار جلویی (قدامی)

**لیگامان استرنوکلاویکولار پشتی (خلفی)

*رباط اینترکلاویکولار (لیگامان بین ترقوه ای)

*رباط کوستوکلاویکولار (لیگامان دنده ای-ترقوه ای)

 

رباط های مفصل استرنوکلاویکولار در تصویر زیر:

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

کمربند شانه ای (Shoulder girdle)

مفصل شانه (Glenohumeral joint)

مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular joint)

مفصل استرنوکلاویکولار (Sternoclavicular joint)

مفصل اسکاپولوتوراسیک (Scapulothoracic joint)

عضلات شانه

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 35 بازدید