طناب نخاعی

صفحه طناب نخاعی (نخاع) که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

طناب نخاعی (به انگلیسی: Spinal cord) از سوراخ پس سری(Foramen magnum)تا سطح اولین یا دومین مهره کمری امتداد می‌یابد[۱].سوراخ پس سری،سوراخی است بزرگ در استخوان پشت سری که مغز و نخاع در آن جا به یکدیگر متصل می‌شوند[۲].طناب نخاعی به نام نخاع شوکی نیز خوانده می‌شود.از برجستگی کمری به پایین نخاع شوکی باریک شده و ناحیه مخروط انتهایی(Conus medullaris)که حاوی سگمان‌های خاجی طناب نخاعی است ایجاد می‌گردد[۳].درحقیقت مخروط انتهایی(Conus medullaris or Conus terminalis)،پایین ترین ناحیه تنه نخاع است.

تصویر طناب و اعصاب نخاعی:

 فهرست مندرجات [نهفتن]

۱ تقسیم بندی تنه نخاعی 
۲ اعصاب نخاعی 
۳ ارتباط قطعات نخاع نسبت به سطوح مهره ای 
۴ اعمال طناب نخاعی یا نخاع 
۵ جستارهای وابسته 
۶ منابع 
۷ پیوند به بیرون 

تقسیم بندی تنه نخاعی

تنه نخاع از پنج قسمت تشکیل می شود که عبارتنداز:

-گردنی یا سرویکال(Cervical) 
-سینه ای یا توراسیک(Thoracic) 
-کمری یا لومبار(Lumbar) 
-خاجی یا ساکرال(Sacral) 
-دنبالچه ای یا کوکسیژیال(Coccygeal) 

اعصاب نخاعی

تعداد اعصاب نخاعی 31 جفت است که از طناب نخاع منشعب می گردند که عبارتنداز:

-اعصاب گردنی هشت زوج 
-اعصاب سینه ای دوازده زوج 
-پنج زوج کمری 
-پنج زوج خاجی 
-یک زوج دنبالچه ای 
ریشه های مربوط به اعصاب کمری و خاجی مسیری طولانی دارند و چون نحوه خروج آنها از نخاع به شکل دم اسب است،این ناحیه 
دم اسب(Cauda equina)نامیده می شود[۴].

ارتباط قطعات نخاع نسبت به سطوح مهره ای

به علت ارتباط نخاع با 31 جفت عصب نخاعی،طناب نخاعی را به 31 قطعه(سگمنت) تقسیم می کنند،اگرچه از بیرون به شکل قطعه یا سگمان نیست.یک قطعه نخاعی،استوانه ای از طناب نخاعی است که یک عصب نخاعی به آن اتصال می یابد.با توجه به اینکه طول نخاع به طور متوسط حدود 25 سانتی متر کمتر از طول ستون فقرات است،بنابراین قطعات نخاعی از سطح گردنی به طرف انتهایی ترین قسمت نخاع در مقایسه با مهره های همنام،یکسان نبوده و به تدریج از هم دورتر می گردند.به عنوان مثال قطعه اول نخاعی(C1)،در سطح مهره اول گردنی قرار می گیرد،درحالیکه قطعه اول خاجی(S1) در مجاورت مهره اول کمری است.

اعمال طناب نخاعی یا نخاع

طناب نخاعی قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که در اعمال حسی و حرکتی نقش دارد.درک محرک های حسی محیطی همچون گرما،سرما،فشار و...ازطریق انتقال این پیام ها از ریشه حسی نخاع به مراکز بالاتر ادراکی در مغز صورت می گیرد.ازجمله اعمال مهم نخاع شوکی نقشی است که در عمل حرکتی دارد.پیام های حسی از مسیر ریشه حسی وارد نخاع می شوند.ورودی های حسی با محرک قوی می تواند یک پاسخ رفلکسی حتی در سطح نخاعی ایجاد کند.یک تحریک دردناک(مثلا یک شی نوک تیز یا بسیار گرم)باعث یک پاسخ حرکتی به صورت دورکردن اندام از محرک آسیب رسان می گردد.پاسخ حرکتی از مسیر ریشه حرکتی عصب نخاعی صورت می گیرد.هر نوع آسیب به مسیرهای عصبی حسی یا حرکتی در خارج از طناب نخاعی و یا در خود تنه نخاع باعث اختلال در عملکرد حسی یا حرکتی می گردد.این اختلال با توجه به نوع و میزان آسیب از یک ضعف حسی-حرکتی تا عدم ادراک حس و فلج اندام متغیر است.

جستارهای وابسته

-آسیب طناب نخاعی 
-عصب نخاعی 
-دستگاه عصبی 
-نورون حرکتی 

منابع

↑ میناگر، علیرضا؛ وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص۱۳۷.انتشارات دانش پژوه. 
↑ هوشمند ویژه،محمد.فرهنگ پزشکی انگلیسی-فارسی(دوجلدی).واژه نامه مصور دورلند.جلد اول.ص۵۲۳.انتشارات کلمه. 
↑ میناگر، علیرضا؛ وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص۱۳۷. انتشارات دانش پژوه. 
↑ سلطان ‏زاده، اکبر. بیماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات. چاپ دوم، جعفرى، پائیز ۱۳۷۶. ص26
 
‎‎ 
پیوند به بیرون

http://barzkar2.blogspot.com/2009/04/spinal-cord.html 
http://barzkar2.blogspot.com/2009/04/spinal-cord_11.html 

منبع تصویر:http://www.daviddarling.info/

/ 0 نظر / 20 بازدید