عضلات پا

 

پا (Foot) از راس پاشنه (کالکانئوس) شروع شده و تا ریشه انگشتان امتداد دارد.

 

عضلات پا را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

*عضلات پشت پا که خود شامل عضلات اکسترنسیک و اینترنسیک است

*عضلات کف پا که خود شامل عضلات اکسترنسیک و اینترنسیک است

 

 

برخی از عضلات پا در تصویر زیر:

 

 

عضلات پشت پا

عضلات اکسترنسیک پشت پا شامل:

*عضله تیبیالیس قدامی (ماهیچه درشت نئی جلویی)

*عضله اکستنسور دیژیتوروم لونگوس (ماهیچه بازکننده بلند انگشتان)

*عضله اکستنسور هالوسیس لونگوس (ماهیچه بازکننده بلند شست پا)

 

نکته ای که باید توجه کرد این است که تنها عضله اینترنسیک پشت پا، عضله اکستنسور دیژیتوروم برویس (ماهیچه بازکننده کوتاه انگشتان) است.

 

عضلات کف پا 

عضلات اکسترنسیک کف پا

عضلات اکسترنسیک کف پا عبارتنداز:

*عضله فلکسور دیژیتوروم لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند انگشتان) که تاندون آن در طبقه دوم عضلات اینترنسیک کف پا قرارمی گیرد.

*عضله فلکسور هالوسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست پا) که تاندون آن در طبقه دوم عضلات اینترنسیک کف پا قرارمی گیرد.

*عضله تیبیالیس خلفی (ماهیچه درشت نئی پشتی) که تاندون آن در طبقه چهارم عضلات اینترنسیک کف پا قرارمی گیرد.

*عضله پرونئوس لونگوس (ماهیچه نازک نئی بلند) که تاندون آن در طبقه چهارم عضلات اینترنسیک کف پا قرارمی گیرد.

 

عضلات اینترنسیک کف پا

عضلات اینترنسیک کف پا در چهار طبقه قرارمی گیرند:

 

طبقه اول شامل:

*عضله ابداکتور هالوسیس (ماهیچه دورکننده شست پا)

*عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی (ماهیچه دورکننده انگشت کوچک)

*عضله فلکسور دیژیتوروم برویس (ماهیچه خم کننده کوتاه انگشتان)

 

طبقه دوم شامل:

*عضله فلکسور اکسسوریوس یا کوآدراتوس پلانتا (ماهیچه خم کننده فرعی انگشتان یا مربع کف پایی)

*عضلات لومبریکال (عضلات دودی) که شامل چهار عضله کوچک است

 

طبقه سوم شامل:

*عضله فلکسور هالوسیس برویس (ماهیچه خم کننده کوتاه شست پا)

*عضله فلکسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه خم کننده انگشت کوچک)

*عضله اداکتور هالوسیس (ماهیچه نزدیک کننده شست پا)

 

طبقه چهارم شامل:

*عضلات بین استخوانی دورسال (ماهیچه های اینتراسئوس پشتی) که شامل چهار عضله است

*عضلات بین استخوانی پلانتار (ماهیچه های اینتراسئوس کف پایی) که شامل سه عضله است

 

عضلات اکسترنسیک دیگر پا عبارتنداز:

*عضله پرونئوس برویس (ماهیچه نازک نئی کوتاه)

*عضله پرونئوس ترتیوس (ماهیچه نازک نئی سوم)

*عضله گاستروکنمیوس (ماهیچه دوقلو)

*عضله سولئوس (ماهیچه نعلی)

*عضله پلانتاریس (ماهیچه کف پایی)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر: 

http://metrosportsmed.patientsites.com/ 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

مطالب مرتبط:

مقالات استخوان شناسی

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقاله های آناتومی ستون فقرات

 فیزیوتراپی و کاربردهای آن

/ 0 نظر / 31 بازدید