فمور

استخوان ران (فمور) - Femur or Thighbone

استخوان ران بلندترین استخوان اندام تحتانی است که در بالا با استخوان هیپ (استخوان لگنی) و در پایین با استخوان درشت نی (تیبیا) مفصل می گردد. سر استخوان ران در ناحیه استابولوم (حقه) که یک حفره مفصلی در سطح خارجی استخوان هیپ است، مفصل ران (مفصل هیپ) را ایجاد می کند که این مفصل یک مفصل با پایداری و ثبات بالا است. انتهای تحتانی استخوان ران با یکی از استخوان های ساق پا بنام درشت نی، مفصل تیبیوفمورال (مفصل درشت نئی-رانی) یا مفصل زانو را به وجود می آورد. انتهای تحتانی استخوان ران همچنین دارای یک سطح مفصلی برای استخوان کشکک بوده (سطح کشککی) و مفصل پاتلوفمورال (مفصل کشککی-رانی) را می سازد.

 

نمای جلویی استخوان ران در تصویر زیر:

 

leg: human femur bone

 

نمای پشتی استخوان ران در شکل زیر:

 

 

 

 

مشخصات دیگر استخوان ران (فمور)

 

 

*استخوان ران از دو انتهای فوقانی و تحتانی و یک تنه تشکیل شده است

*انتهای فوقانی فمور شامل سر، گردن و تکمه های بزرگ و کوچک (تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک) است.

*خط بین تکمه ای (خط اینترتروکانتریک) در جلوی استخوان قرار داشته که تروکانتر بزرگ را به تروکانتر کوچک متصل می کند.

*ستیغ بین تکمه ای (ستیغ اینترتروکانتریک) در عقب استخوان قرار داشته که باعث اتصال تروکانتر بزرگ به تروکانتر کوچک می گردد.

*در بالغین، گردن استخوان ران با تنه استخوان، زاویه ای در حدود 130-120 درجه می سازد (زاویه انحراف فمور). به افزایش این زاویه، کوکسا والگا و به کاهش آن کوکسا وارا گفته می شود.

*در بالغین، گردن استخوان ران درحدود 30-10 درجه به جلو متمایل است (زاویه آنتی ورژن).

*خط خشن (لینا آسپرا) در سطح پشتی (خلفی) تنه در ناحیه یک سوم میانی آن قرار دارد که این خط دارای دو لبه داخلی و خارجی است. لبه های داخلی و خارجی لینا آسپرا به سمت بالا و پایین در پشت تنه فمور امتداد می یابند و به تدریج از یکدیگر دور می شوند. این دو لبه در پایین، خط فوق لقمه ای داخلی (خط سوپراکوندیلار داخلی) و خط فوق لقمه ای خارجی (خط سوپراکوندیلار خارجی) را ایجاد می کنند. لبه داخلی لینا آسپرا در بالا خط اسپیرال (خط مارپیچ) و لبه خارجی، برجستگی سرینی (برجستگی گلوتئال) را ایجاد می کند. بخشی از عضله گلوتئوس ماگزیموس (سرینی بزرگ) به برجستگی گلوتئال متصل می گردد.

*سطح رکبی (سطح پوپلیتئال) سطحی است سه گوش در پایین سطح پشتی تنه فمور که خطوط سوپراکوندیلار داخلی و خارجی، اضلاع طرفی آن بوده و کوندیل های داخلی و خارجی و خط بین کوندیلی قاعده آن را می سازند.

*انتهای تحتانی فمور شامل دو کوندیل (لقمه) بنام کوندیل داخلی (مدیال کوندیل) و کوندیل خارجی (لترال کوندیل) است که این دو توسط یک حفره بین کوندیلی (حفره اینترکوندیلار) در عقب از یکدیگر مجزا می گردند. کوندیل داخلی فمور بزرگتر از کوندیل خارجی بوده و همچنین این کوندیل پایین تر از کوندیل خارجی قرار می گیرد.

*سطح مفصلی کوندیل داخلی باریک تر از سطح مفصلی کوندیل خارجی است. این دو سطح مفصلی با  سطوح مفصلی تیبیا مفصل می گردند.

*تکمه اداکتور در بالای کوندیل داخلی قرار دارد که محل اتصال عضله اداکتور ماگنوس (نزدیک کننده بزرگ) است.

*سطح داخلی کوندیل داخلی دارای اپیکوندیل داخلی بوده که محل اتصال رباط طرفی داخلی است. سطح خارجی کوندیل خارجی دارای اپیکوندیل خارجی بوده که محل اتصال رباط طرفی خارجی است.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

 http://www.britannica.com

http://www2.ma.psu.edu

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 23 بازدید