مچ دست

مجموعه مچ دست (Wrist complex)

مجموعه مچ دست (کمپلکس مچ دست)

 

مجموعه مچ دست شامل مفاصل زیر است:

*مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)

*مفصل میدکارپال

*مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی)

*مفصل رادیواولنار تحتانی (ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی گردد)

 

تصویر زیر:

 

 

 

مفصل رادیوکارپال

مفصل رادیوکارپال، مفصل مچ دست نیز نامیده می شود که مفصل اصلی در مجموعه مچ دست محسوب می شود.

 

اجزای مفصل رادیوکارپال عبارتنداز:

*سطح تحتانی انتهای تحتانی رادیوس (استخوان ساق دست بالایی)

*اسکافویید یا ناویکولار (استخوان ناوی)

*لونیت (استخوان هلالی)

*یک دیسک مفصلی فیبروکارتیلاژ (لیفی-غضروفی)

*تریکتروم (استخوان هرمی)

 

سطح مفصلی رادیوس با دو استخوان اسکافویید و لونیت مفصل می شود و دیسک مفصلی نیز در مجاورت تریکتروم قرار می گیرد. انتهای تحتانی اولنا به واسطه دیسک مفصلی از مفصل جدا گردیده، بنابراین اولنا (استخوان ساق دست پایینی) در تشکیل مفصل رادیوکارپال شرکت نمی کند.

 

حرکات مفصل رادیوکارپال شامل حرکات زیر است:

*خم شدن یا فلکسیون مچ دست

*راست شدن یا اکستانسیون مچ دست

*انحراف به سمت رادیوس (رادیال دیویشن)

*انحراف به سمت اولنا (اولنار دیویشن)

 

مفصل میدکارپال

مفصل میدکارپال مفصلی است بین ردیف های فوقانی و تحتانی استخوان های کارپال.

 

مفصل میدکارپال شامل مفاصل زیر است:

*مفصل بین اسکافویید با تراپزیوم و تراپزویید

*مفصل بین کاپیتیت با اسکافویید

*مفصل بین کاپیتیت با لونیت

*مفصل بین کاپیتیت با تریکتروم

*مفصل بین همیت با تریکتروم

 

شکل زیر:

 

 

 

حرکات مفصل میدکارپال همانند مفصل رادیوکارپال شامل فلکشن-اکستنشن و رادیال دیویشن-اولنار دیویشن مچ دست است.

 

مفاصل اینترکارپال

مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی) مفاصلی هستند بین استخوان های کارپال (مچ دستی) مجاور هم در ردیف فوقانی یا ردیف تحتانی. مفاصل اینترکارپال حرکات کمی داشته که بیشتر به صورتلغزشی و چرخشی است. این مفاصل در هماهنگی با مفاصل رادیوکارپال و میدکارپال عمل می کنند.

 

مفصل رادیواولنار تحتانی

مفصل رادیواولنار تحتانی از اتصال سر استخوان اولنا با شکاف اولنار (بریدگی اولنار) استخوان رادیوس ایجاد می گردد. این مفصل که ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی شود، همانند مفصل رادیواولنار فوقانی در حرکات چرخشی ساق دست (به عربی ساعد یا زند) نقش دارند (یعنی حرکات پرونیشن-سوپینیشن ساق دست). مفصل رادیواولنار فوقانی و تحتانی مفاصلی سینوویال از نوع محوری هستند.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.pt.ntu.edu.tw

مطالب مرتبط:

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

 فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 49 بازدید