لیگامانهای زانو

رباط ها (لیگامان ها)ی زانو

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

رباط های زانو عبارتنداز:

*رباط صلیبی جلویی (Anterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع جلویی (قدامی) یا ACL

*رباط صلیبی پشتی (Posterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع پشتی (خلفی) یا

PCL

 

*رباط طرفی داخلی (Medial collateral ligament) یا رباط جانبی داخلی یا

MCL یا رباط طرفی درشت نئی

*رباط طرفی خارجی (Lateral collateral ligament) یا رباط جانبی خارجی یا

LCL یا رباط طرفی نازک نئی

 

رباط های اصلی زانو در تصویر زیر:

 

 

*رباط رکبی مایل یا رباط پوپلیتئال مایل (Oblique popliteal ligament) که از تاندون عضله سمی ممبرانوسوس مبدا می گیرد که فیبرهای آن به صورت مایل صعود کرده و به کوندیل خارجی ران و خط بین کوندیلی متصل می گردد.

*رباط رکبی قوسی یا رباط پوپلیتئال قوسی (Arcuate popliteal ligament). به شکل Y است که از سر فیبولا (استخوان نازک نی) مبدا می گیرد و به ناحیه بین کوندیلی تیبیا (استخوان درشت نی) و اپی کوندیل خارجی فمور (استخوان ران) متصل می گردد که این قسمت اخیر درارتباط با سر خارجی عضله گاستروکنمیوس (عضله دوقلو) است.

لیگامان های پوپلیتئال مایل و قوسی در تصویر زیر:

 

 

 

 

 

*رباط زانویی عرضی (Transverse genual ligament) یا رباط عرضی (Transverse ligament)که شاخ های جلویی دو منیسک (منیسک داخلی و خارجی) را به هم وصل می کند. این لیگامان در ۴۰ درصد از افراد وجود ندارد.

*رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی) (

Anterior meniscofemoral ligament or Ligament of Humphrey

) که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در جلوی رباط صلیبی پشتی (PCL) قرار دارد.

*رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی) (

Posterior meniscofemoral ligament or Ligament of Wrisberg

) که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند.این رباط در پشت رباط صلیبی پشتی قرار می گیرد.

تصویر زیر:

 

 

در بیشتر افراد فقط یکی از رباط های منیسکی-رانی وجود دارد و گاهی هر دو رباط ممکن است در یک شخص مشاهده گردد.

*رباط منیسکی-نازک نئی (Meniscofibular ligament) (رباط منیسکوفیبولار) که در ۸۰ درصد از مفاصل زانو وجود دارد، منیسک خارجی را به سر فیبولا متصل می کند.

*رباط های تاجی یا رباط های کروناری (Coronary ligaments) یا رباط های منیسکی-درشت نئی (رباط های منیسکو تیبیال) (Meniscotibial ligaments) که شامل دو رباط است:

**رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament) که منیسک داخلی را به کوندیل داخلی تیبیا وصل می کند.

*رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament) که منیسک خارجی را به کوندیل خارجی تیبیا متصل می کند.

 

*لیگامان طرفی جلویی یا لیگامان انترولترال (Anterolateral ligament or ALL) که در طرف خارج زانو قرار دارد. این لیگامان در سمت خارج زانو، فمور را به تیبیا متصل می کند (تصویر زیر).

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.newswise.com

http://ars.els-cdn.com

http://www.oganatomy.org

مطالب مرتبط:

زانو

رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL)

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)

آسیب منیسک داخلی(Medial meniscus injury)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 29 بازدید