رباط های مفصل ساکروایلیاک

صفحات رباط های ساکروایلیاک خلفی ، قدامی و بین استخوانی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط خاجی خاصره‌ای پشتی یا ساکروایلیاک خلفی (به انگلیسی: Posterior sacroiliac ligament) یکی از رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای است که ازنظر ساختاری قوی تر از رباط خاجی خاصره‌ای جلویی است. این رباط شامل فیبرهای زیادی است که در مسیرهایی جهت دهی شده‌اند.
فهرست مندرجات[نهفتن]
■۱ فیبرهای تحتانی و فوقانی
■۲ پانویس
■۳ منابع
فیبرهای تحتانی و فوقانی
فیبرهای تحتانی این رباط که مسیر مایلی دارند، از قسمت‌های سومین و چهارمین مهره خاجی (ساکروم) جهت اتصال به خار خاصره‌ای پشتی فوقانی صعود می‌کنند که ممکن است یک رباط قوی بنام
رباط خاجی خاصره‌ای پشتی بلند (LPSL) مجزایی را تشکیل دهند. [۱]
فیبرهای فوقانی این رباط که مسیر آنها تقریبا افقی است، ممکن است رباط خاجی خاصره‌ای پشتی کوتاه (SPSL) را به وجود آورند که تکمه عرضی اولین و دومین مهره خاجی را به برجستگی خاصره‌ای [۲] متصل می‌کند. این رباط‌ها از حرکت رو به جلو (خم شدن) ساکروم جلوگیری می‌کنند. [۳]
پانویس
1.↑ Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Page 517
2.↑ iliac tuberosity
3.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Page 520

رباط خاجی خاصره‌ای جلویی یا ساکروایلیاک قدامی (به انگلیسی: Anterior sacroiliac ligament) یک
رباط کپسولی است که باعث ضخیم شدگی کپسول لیفی در قسمت‌های تحتانی و جلویی مفصل خاجی خاصره‌ای می‌گردد. این رباط ازنظر ساختاری یک رباط ضعیف خاجی (ساکروم) محسوب می‌شود. رباط خاجی خاصره‌ای جلویی به خصوص نزدیک خط قوسی [۱] و خار خاصره‌ای پشتی تحتانی گسترش یافته، جایی که این رباط سومین قطعه خاجی را به کنار طرفی شیار جلوی گوشی [۲] متصل می‌کند. شیار جلوی گوشی، زیر و جلوی سطح گوشی استخوان ایلیوم است. رباط خاجی خاصره‌ای در جای دیگر نازک است.

دو لینک مربوط به رباط های لگنی:
رباط ها از نمای قدامی
رباط ها از نمای خلفی

یک تصویر در زیر:

 
پانویس
1.↑ Arcuate line
2.↑ Preauricular sulcus

رباط خاجی خاصره‌ای بین استخوانی یا ساکروایلیاک بین استخوانی (به انگلیسی: Interosseous sacroiliac ligament) یکی از رباط‌های مفصل خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) است که به طور سطحی توسط رباط خاجی خاصره‌ای پشتی پوشیده می‌شود. این رباط دارای فیبرهای کوتاه و قوی است که استخوان خاجی (ساکروم) را به برجستگی ایلیوم [۱] متصل می‌کند. رباط خاجی خاصره‌ای بین استخوانی، استخوان‌های خاجی و ایلیوم را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد.
 پانویس
1.↑ iliac tuberosity
منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.eorthopod.com/

مطالب مرتبط:

مفصل ساکروایلیاک

رباط های لگنی

/ 0 نظر / 22 بازدید