مقیاس کمای گلاسکو (GCS)

 

معیار کمای گلاسکو (GCS)

مقیاس اغمای گلاسکو (Glasgow coma scale)

 

 

ژانت و همکارانش در انستیتوی علوم اعصاب دانشگاه گلاسکو، معیاری را جهت تعیین شدت آسیب ضربه ای مغز (Traumatic brain injury or TBI) که منجربه اختلالات عملکرد مغز می گردد، مطرح کردند که معیار کمای گلاسکو (Glasgow coma scale or GCS) نامیده می شود. این معیار بر سه پایه استوار است که عبارتنداز:

*پاسخ چشمی (Eye opening or Eye response) بصورت باز بودن یا باز کردن چشم (در بهترین حالت 4 نمره)

*پاسخ کلامی (Verbal response) (در بهترین حالت 5 نمره)

*پاسخ حرکتی (Motor response) (در بهترین حالت 6 نمره)

 

 

نمره مقیاس کمای گلاسکو (GCS score)

 

پاسخ های چشمی، کلامی و حرکتی به صورت های زیر تعیین می شود:

 

 

پاسخ چشمی (E)

 

*باز بودن خود به خودی چشم ها= 4 نمره

*باز کردن چشم ها به هنگام صحب کردن با بیمار یا نسبت به صدای بلند= 3 نمره

*باز کردن چشم ها با تحریک دردناک= 2نمره

*بدون پاسخ یا عدم واکنش= 1 نمره

 

 

پاسخ کلامی (V)

 

*آگاهی داشتن به زمان، مکان و افراد= 5 نمره

*بیمار گیج بوده، صحبت می کند ولی به زمان، مکان و اشخاص آگاهی ندارد= 4 نمره

*به کاربردن کلمات نامناسب= 3 نمره

*به کاربردن کلمات یا صداهای نامفهوم= 2 نمره

*بدون پاسخ کلامی= 1 نمره

 

 

پاسخ حرکتی (M)

 

*اجرا کردن دستورات یا فرمان ها= 6 نمره

*مشخص کردن محل درد= 5 نمره

*دور کردن خود از تحریکات دردناک= 4 نمره

*وضعیت خم کردن یا حالت فلکسوری در اندام ها در پاسخ به تحریکات دردناک= 3 نمره

*وضعیت باز کردن یا حالت اکستنسوری در اندام ها در پاسخ به تحریکات دردناک= 2 نمره

*عدم پاسخ به تحریکات دردناک= 1 نمره

 

بنابراین براساس نمره مقیاس اغمای گلاسکو، کمترین نمره برابر 3 و بیشترین آن 15 است.

 

 

شدت آسیب ضربه ای مغز

 

شدت آسیب ضربه ای مغز برطبق نمره معیار کمای گلاسکو پس از اعمال ضربه بصورت زیر است:

*آسیب ضربه ای مغزی شدید= نمره 3 الی 8

*آسیب ضربه ای مغزی متوسط= نمره 9 الی 12

*آسیب ضربه ای مغزی خفیف= نمره 13 الی 15

 

 

پیش آگهی ضایعه ضربه ای مغز

 

براساس مقیاس کمای گلاسکو، نمرات خیلی پایین نشان دهنده احتمال افزایش مرگ و میر و نمرات بالاتر موید شانس بیشتر برای ادامه حیات است. براساس گزارش های آماری، بیمارانی که نمرات آنها بین 3 الی 4 باشد احتمال مرگ یا زندگی نباتی برای این اشخاص حدود 85 درصد خواهد بود. اگر نمره فرد بیشتر از یازده باشد احتمال مرگ یا زندگی نباتی به 5 الی 10 درصد کاهش می یابد و حدود 85 الی 90 درصد ادامه زندگی به صورت بهبودی متوسط یا قابل قبول امکان پذیر است.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

مطالب مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 211 بازدید