عضلات فلکسور هیپ (Hip flexor muscles)

ماهیجه‌های خم کننده مفصل ران (عضلات فلکسور مفصل هیپ) عبارتنداز: 

■ماهیچه ایلیوپسواس که شامل پسواس ماژور و ایلیاکوس (ماهیچه خاصره‌ای) است.

■ماهیچه مستقیم رانی (رکتوس فموریس)

■ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)

■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)

■ماهیچه شانه‌ای (پکتینئوس)

■ماهیچه نزدیک کننده بلند (اداکتور لونگوس)

ماهیچه ایلیوپسواس، خم کننده اصلی مفصل ران است.

 

تصویر زیر:


 

 

 

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران  

/ 0 نظر / 182 بازدید