لیگامانهای مچ دست

رباطهای مجموعه مچ دست

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند.

مجموعه مچ دست (کمپلکس مچ دست) شامل مفاصل زیر است:

*مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)

*مفصل میدکارپال

*مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی)

*مفصل رادیواولنار تحتانی (ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی گردد)

 

مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)، مفصل اصلی در مجموعه مچ دست محسوب می شود.

اجزای مفصل رادیوکارپال عبارتنداز:

*سطح تحتانی انتهای تحتانی رادیوس (استخوان ساق دست بالایی)

*اسکافویید یا ناویکولار (استخوان ناوی)

*لونیت (استخوان هلالی)

*یک دیسک مفصلی فیبروکارتیلاژ (لیفی-غضروفی)

*تریکتروم (استخوان هرمی)

 

سطح مفصلی رادیوس با دو استخوان اسکافویید و لونیت مفصل می شود و دیسک مفصلی نیز در مجاورت تریکتروم قرار می گیرد. انتهای تحتانی اولنا به واسطه دیسک مفصلی از مفصل جدا گردیده، بنابراین اولنا (استخوان ساق دست پایینی) در تشکیل مفصل رادیوکارپال شرکت نمی کند.

 

رباطها (لیگامانها)ی مفصل رادیوکارپال

 

رباطهای مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست) شامل رباطهای زیر است:

*رباط طرفی رادیال کارپال

*رباط طرفی اولنار کارپال

*رباط رادیوکارپال پالمار

*رباط رادیوکارپال دورسال

*رباط اولنوکارپال پالمار

 

رباطهای مچ دست از نمای کف دستی (پالمار) در شکل زیر:

 

 

 

 

 

رباطهای مفصل میدکارپال

 

مفصل میدکارپال مفصلی است بین ردیف های فوقانی و تحتانی استخوان های کارپال.

 

رباطهای مفصل میدکارپال عبارتنداز:

*رباطهای طرفی رادیال و اولنار

*رباطهای پالمار و دورسال

 

رباطهای مفاصل اینترکارپال

 

مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی) مفاصلی هستند بین استخوان های کارپال (مچ دستی) مجاور هم در ردیف فوقانی یا تحتانی. مفاصل اینترکارپال حرکات کمی داشته که بیشتر به صورت لغزشی و چرخشی است. این مفاصل در هماهنگی با مفاصل رادیوکارپال و میدکارپال عمل می کنند.

 

رباطهای مفاصل اینترکارپال:

 

ردیف فوقانی:

 

*رباطهای پالمار و دورسال

*رباطهای بین استخوانی

*رباط های مفصل پیزوتریکترال (رباطهای پیزوهمیت و پیزومتاکارپال که پیزیفورم را به همیت و متارکاپ پنجم ارتباط می دهند)

 

ردیف تحتانی

 

*رباطهای پالمار و دورسال

 

*رباطهای بین استخوانی

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

http://www2.ma.psu.edu

 

مطالب مرتبط:

 

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 21 بازدید