لیگامان های کروناری

رباط های کروناری زانو (Coronary ligaments of the knee)

                                      یا

لیگامان های منیسکوتیبیال (Meniscotibial ligaments)

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

رباط های کروناری (تاجی) یا رباط های منیسکو تیبیال رباط هایی هستند که منیسک های داخلی و خارجی زانو را به کوندیل های تیبیا (استخوان درشت نی) متصل می کنند.

تصویر زیر:

 

 

 لیگامان های کروناری زانو عبارتنداز:

*رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament)

*رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament)

 

رباط کروناری داخلی (Medial coronary ligament) منیسک داخلی را به کوندیل داخلی تیبیا وصل می کند.

رباط کروناری خارجی (Lateral coronary ligament) منیسک خارجی را به کوندیل خارجی تیبیا متصل می کند.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

زانو

رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL)

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)

آسیب منیسک داخلی(Medial meniscus injury)

 

/ 0 نظر / 27 بازدید