رباط گلنوهومرال

رباط گلنوهومرال یکی از رباط های مفصل شانه (مفصل گلنوهومرال) است که از حفره گلنویید استخوان کتف (اسکاپولا) تا انتهای فوقانی استخوان بازو (هومروس) کشیده می شود (ببشتر به گردن آناتومیکی استخوان بازو). این رباط که خود شامل سه رباط گلنوهومرال فوقانی، میانی و تحتانی است درحقیقت جزیی از کپسول مفصل شانه است. کپسول مفصل شانه سست بوده و استحکام اصلی و واقعی کپسول مفصل شانه بیشتر مربوط به تاندون عضلاتی است که این مفصل را احاطه می کنند و با کپسول مفصلی مخلوط می گردند (یعنی عضلات روتاتور کاف).

رباط گلنوهومرال (رباط دوری-بازویی)  (Glenohumeral ligament) خود شامل رباط های زیر است:

**رباط گلنوهومرال فوقانی (SGHL)

**رباط گلنوهومرال میانی (MGHL)

**رباط گلنوهومرال تحتانی (IGHL) شامل:

***رباط گلنوهومرال تحتانی جلویی (AIGHL)

***رباط گلنوهومرال تحتانی پشتی (PIGHL)

رباط های گلنوهومرال و رباط های دیگر کمربند شانه ای در تصویر زیر:

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

رباط ها (لیگامانها)

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

رباط کوراکوهومرال (Coracohumeral ligament)

رباطهای زانو (Knee ligaments)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

/ 0 نظر / 39 بازدید