کمربند شانه ای

کمربند شانه ای یا کمربند سینه ای
 
کمربند شانه ای از استخوان های زیر تشکیل می گردد
هومروس  یا استخوان بازو
اسکاپولا  یا استخوان کتف
استرنوم یا استخوان جناغ
کلاویکولا  یا ترقوه یا چنبر
 
تصویر زیر
 
 
 
 
مفاصل کمربند شانه ای
 
مفصل آکرومیوکلاویکولار  یا مفصل اخرمی-چنبری یا اخرمی-ترقوه ای
مفصل استرنوکلاویکولار یا مفصل جناغی-چنبری یا جناغی-ترقوه ای
مفصل اسکاپولوتوراسیک یا مفصل کتفی-سینه ای که یک مفصل حقیقی محسوب نمی شود ولی در حرکات کمپلکس شانه نقش دارد
 
تصویر زیر
 
 
 
مفصل استرنوکلاویکولار اتصال مستقیم میان اندام فوقانی و تنه را ایجاد می کند. حرکات مفصل شانه در ارتباط با سه مفصل دیگر صورت می گیرد. بنابراین حرکات مفصل شانه در ارتباط با عملکرد یکپارچه و هماهنگ مفاصل دیگر کمربند شانه ای است
 
منابع تصویر:
/ 1 نظر / 21 بازدید