عضله دوسر بازویی (Biceps brachii muscle)

صفحه ماهیچه دوسر بازویی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

ماهیچه دوسر بازویی،ماهیچه‌ای است دراز در جلوی استخوان بازو،که به راحتی قابل لمس بوده و به صورت یک برجستگی بیضی شکل مشاهده می گردد.این ماهیچه در حرکات مفصل شانه و آرنج نقش دارد.عصب گیری دوسر بازویی از عصب ماهیچه‌ای جلدی[۱] (ریشه های C5-C6) است.

 

تصویر عضله و تاندون دوسر بازویی:

 


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ مبدا و انتهای ماهیچه
۲ عملکرد ماهیچه
3 پانویس
۴ جستارهای وابسته
5 منابع
مبدا و انتهای ماهیچه
ماهیچه دوسر بازویی دارای دو مبدا است و به همین دلیل این ماهیچه را دوسر می نامند که عبارتنداز:
-سر کوتاه دوسر [۲]
-سر بلند دوسر [۳]
سر کوتاه ماهیچه دوسر بازویی در مبدا به زایده غرابی یا کوراکویید [۴] و سر بلند آن به تکمه فوق دوری [۵] استخوان کتف (Scapula) اتصال دارد.انتهای این ماهیچه به برجستگی استخوان رادیوس [۶] متصل می گردد.
عملکرد ماهیچه
ماهیچه دوسر بازویی یک ماهیچه دو مفصلی است که بر روی حرکات دو مفصل
شانه و آرنج نقش دارد.این ماهیچه در عمل خم کردن (فلکسیون) مفصل شانه به ماهیچه های دالی (دلتویید) و غرابی بازویی (کوراکو براکیالیس) کمک می کند.عمل این ماهیچه در ارتباط با مفصل آرنج،خم کردن آن و همچنین کمک به چرخش ساعد به خارج (سوپیناسیون) است.
 پانویس
↑ Musculocutaneous nerve
↑ Short head of biceps
↑ Long head of biceps
↑ Coracoid process
↑ Supraglenoid tubercle
↑ Radial tuberosity
 جستارهای وابسته
-شانه
-آرنج
-
درد شانه
 منابع
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-سرمدی،علیرضا،حاج قنبری،بهاره.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات.چاپ اول.زمستان 83.انتشارات سرمدی.شابک:5-62-5707-964
-اعلمی هرندی،بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.چاپ ششم،نشر فروغ اندیشه
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6
منبع تصویر:http://www.physioweb.org/

/ 0 نظر / 51 بازدید