رباط کوراکوکلاویکولار

 

رباط کوراکوکلاویکولار (رباط غرابی-ترقوه ای) رباط محکمی است که باعث اتصال زایده کوراکویید استخوان کتف (اسکاپولا) به سطح زیرین ترقوه (کلاویکولا) می گردد. این لیگامان جزو لیگامان های مفصل آکرومیوکلاویکولار محسوب می شود ولی از مفصل آکرومیوکلاویکولار دور است. این رباط نقش مهمی در ایجاد ثبات مفصل آکرومیوکلاویکولار دارد.

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

رباط کوراکوکلاویکولار شامل دو رباط است:

 

*رباط تراپزویید که به مفصل آکرومیوکلاویکولار نزدیکتر است.

 

*رباط کونویید که در طرف داخل رباط تراپزویید قرار می گیرد.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

مطالب مرتبط:

 

رباط ها (لیگامانها)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

کپسول مفصلی (Articular capsule)

 

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

 

منبع تصویر:

 

 http://pages.uoregon.edu

/ 0 نظر / 48 بازدید