صفحات در آناتومی

 صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)

صفحه سهمی یا ساژیتال و یا میانی صفحه ای عمودی است که از مرکز ثقل بدن و شکاف ساژیتال جمجمه می گذرد و بدن را به دو نیمه راست و چپ تقسیم می کند.

صفحه پیشانی یا فرونتال(Frontal plane) و یا کورونال (Coronal plane) صفحه قائمی است که بر صفحه ساژیتال عمود و موازی استخوان فرونتال بوده، از مرکز ثقل بدن می گذرد و آن را به دو نیمه جلویی یا قدامی (Anterior) و پشتی یا خلفی (Posterior) تقسیم می کند.

تصویر زیر:

 

        

 

صفحه عرضی (Transverse plane) یا افقی (Horizontal plane) صفحه ای است که عمود بر دو صفحه فرونتال و ساژیتال در سطوح مختلف بوده و بدن را به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می کند.

صفحه مایل (Oblique plane) صفحه ای است که ساژیتال،ترنسورس (هاریزونتال) و یا کورونال (فرونتال) نباشد.

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع مجاز است.

/ 0 نظر / 16 بازدید