لیگامان های ساکروتوبروس،ساکرواسپینوس و ایلیولومبار

صفحات رباط های ساکروتوبروس،ساکرواسپینوس و ایلیولومبار که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط ساکروتوبروس (به انگلیسی: Sacrotuberous ligament) رباطی است که استخوان خاجی (ساکروم) را به برجستگی ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می‌کند. بخش اتصالی این رباط به خاجی، قسمت تحتانی سطح طرفی آن است. رباط ساکروتوبروس همچنین به استخوان دنبالچه، خار خاصره پشتی فوقانی و خار خاصره پشتی تحتانی اتصال دارد. این رباط و رباط خاجی خاری (ساکرواسپینوس) در ایجاد سوراخ سیاتیک بزرگ و کوچک [۲] نقش دارند.رباط‌های ساکروتوبروس، به طور قوی لگن‌ها و حرکت روبه جلوی خاجی را تثبیت می‌کنند.[۳]

تصویر ذیل:


پانویس
1.↑ Ischial tuberosity
2.↑ Greater and Lesser sciatic foramina
3.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler

رباط خاجی خاری یا ساکرواسپینوس(به انگلیسی: Sacrospinous ligament) یکی از رباط های لگنی است که استخوان های خاجی (ساکروم) و دنبالچه (کوکسیکس) را به خار ایسکیال [۱] استخوان ایسکیوم (نشیمنگاهی) متصل می کند. اتصال قسمت مربوط به خاجی، ناحیه تحتانی کنارهای طرفی آن است. دو رباط ساکروتوبروس و ساکرواسپینوس در ایجاد
سوراخ سیاتیک بزرگ و سوراخ سیاتیک کوچک شرکت می کنند. از سوراخ سیاتیک بزرگ ماهیچه هرمی (پیریفورمیس) و عصب سیاتیک و از سوراخ سیاتیک کوچک، عصب و ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور داخلی) عبور می کنند.
پانویس
1.↑ Ischial spine

رباط خاصره‌ای کمری یا ایلیولومبار رباطی است که استخوان ایلیوم (تهیگاهی) را به زائده عرضی پنجمین مهره کمری متصل می‌کند. محل اتصال آن بر روی ایلیوم در ناحیه ستیغ خاصره [۱] است. زمانی که یک نقص خاجی خاصره‌ای (ساکروایلیاک) واقعی وجود دارد، این رباط غالبا دردناک می‌گردد. [۲]
پانویس
1.↑ iliac crest
2.↑ Darlene Hertling and Randolph M.Kessler
منابع

■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.bowen.asn.au/

مطالب مرتبط:

مفصل ساکروایلیاک

رباط های لگنی

/ 0 نظر / 42 بازدید