رباط های طرفی زانو

صفحات رباط طرفی داخلی و خارجی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم

رباط طرفی داخلی همانند رباط طرفی خارجی یک رباط محکم در مفصل زانو است که به لقمه (کوندیل) داخلی استخوان ران و درشت نی اتصال دارد. این رباط دارای دو قسمت
سطحی و عمقی است. بخش عمقی ضعیف تر بوده که به طبق درشت نی و منیسک داخلی متصل می‌گردد. قسمت سطحی که قوی تر است به سطح داخلی درشت نی (پایین تر از مفصل زانو) اتصال دارد. رباط طرفی داخلی باعث نگهداری کپسول مفصلی زانو می‌گردد

تصویر رباط های زانو
 
 

جستارهای وابسته
-رباط طرفی خارجی
-منیسک داخلی
-زانو
 منابع
نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
 
رباط طرفی خارجی یک رباط محکم در مفصل زانو است که به لقمه (کوندیل) خارجی استخوان ران و سر استخوان نازک نی (فیبولا) اتصال دارد. این رباط به کپسول مفصلی اتصال نداشته، ولی همانند رباط طرفی داخلی در نگهداری کپسول مفصلی زانو نقش دارد
جستارهای وابسته
-مفصل زانو
-رباط طرفی داخلی
 
منبع

 

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://swollenknee.info/

/ 0 نظر / 26 بازدید