لیگامانهای منیسکوفمورال (Meniscofemoral ligaments)

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

رباط های منیسکوفمورال (لیگامان های منیسکی-رانی) عبارتنداز:

*رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی)

*رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی)

 

رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی) (

Anterior meniscofemoral ligament or Ligament of Humphrey

) شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در جلوی رباط صلیبی پشتی (PCL) قرار دارد.

 

رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی) (

Posterior meniscofemoral ligament or Ligament of Wrisberg

) شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند.این رباط در پشت رباط صلیبی پشتی قرار می گیرد.

تصویر زیر:

 

 

در بیشتر افراد فقط یکی از رباط های منیسکی-رانی وجود دارد و گاهی هر دو رباط ممکن است در یک شخص مشاهده گردد.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

زانو

رباطهای زانو (Knee ligaments)

رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL)

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)

آسیب منیسک داخلی(Medial meniscus injury)

 

/ 0 نظر / 22 بازدید