استخوان بندی دست (Hand skeleton)

استخوان بندی دست از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتنداز:

*استخوان های مچ دستی (کارپال)

*استخوان های کف دستی (متاکارپال)

*بندهای انگشت (فالانکس ها) دست

استخوان های دست شامل ۲۷ استخوان است.

استخوان بندی دست در شکل های زیر:

 

 

 

 

 

 

 

استخوان های کارپال

 

استخوان های مچ دست یا کارپوس شامل هشت استخوان هستند:

ردیف فوقانی از خارج به داخل عبارتنداز:

-اسکافویید (ناوی)

-لونیت (هلالی)

-تریکتروم (هرمی)

-پیزیفورم (نخودی)

 

ردیف تحتانی از خارج به داخل عبارتنداز:

-تراپزیوم (ذوزنقه)

-تراپزویید (شبه ذوزنقه)

-کاپیتیت (بزرگ)

-همیت (چنگکی)

 

 

استخوان های متاکارپال

 

استخوان های متاکارپال شامل پنج استخوان هستند که از بالا با استخوان های ردیف تحتانی (دیستال) کارپوس و از پایین با اولین بند انگشت مربوط به خود متصل می شوند.

هر استخوان متاکارپ از سه قسمت انتهای فوقانی (قاعده)، تنه و انتهای تحتانی (سر) تشکیل می گردد. قاعده اولین متاکارپ (خارجی ترین یا طرف مربوط به شست) با استخوان تراپزیوم مفصل می شود. تراپزویید با قاعده دومین متاکارپ و کاپیتیت بیشتر با قاعده سومین متاکارپ (اندکی هم با قاعده دومین و چهارمین متاکارپال) مفصل می گردد. قاعده متاکارپال چهارم و پنجم به استخوان همیت متصل می شود.

 

 

فالانکس ها (بندهای انگشت)ی دست

 

انگشت شست دارای دو بند و بقیه انگشتان هر یک دارای سه بند هستند (در مجموع چهارده استخوان). هر بند انگشت (فالانکس) شامل یک انتهای فوقانی (قاعده)، تنه و یک انتهای تحتانی (سر) است.انگشت شست داری یک بند فوقانی و یک بند تحتانی است. بقیه انگشتان که هر یک دارای سه بند هستند به صورت بند فوقانی (پروگزیمال)، بند میانی (میدل) و بند تحتانی (دیستال) نامگذاری می شوند.

 

قاعده بند فوقانی با سر استخوان متاکارپال مربوط به خود مفصل شده که به آن مفصل متاکارپوفالانژیال گفته می شود. از اتصال دو بند هر انگشت، مفصل اینترفالانژیال ایجاد می شود که به بالایی، اینترفالانژیال پروگزیمال و به پایینی، اینترفالانژیال دیستال می گویند.

کمپلکس مچ دست

کمپلکس مچ دست (Wrist) از مفاصل زیر تشکیل شده است:

-مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)

-مفصل میدکارپال که بین استخوان های ردیف فوقانی با ردیف تحتانی در مچ دست است

-مفاصل اینترکارپال

-مفصل رادیواولنار تحتانی (این مفصل ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی شود)

مجموعه مچ دست در تصویر زیر:

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://edge.rit.edu/

 http://vcmstatic.sabc.co.za/

http://www.pt.ntu.edu.tw/

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز اس

/ 0 نظر / 28 بازدید