رباط آکرومیوکلاویکولار

 

رباط آکرومیوکلاویکولار (رباط اخرمی-ترقوه ای) که در مفصل آکرومیوکلاویکولار واقع شده است باعث اتصال زایده آکرومیون استخوان کتف (اسکاپولا) به قسمت انتهای خارجی ترقوه (کلاویکولا) می گردد. این لیگامان یک لیگامان کپسولی بوده که باعث تقویت کپسول مفصل آکرومیوکلاویکولار می گردد.

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

رباط آکرومیوکلاویکولار خود شامل رباط های زیر است:

 

*رباط آکرومیوکلاویکولار فوقانی

 

*رباط آکرومیوکلاویکولار تحتانی

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

مطالب مرتبط:

 

رباط ها (لیگامانها)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

کپسول مفصلی (Articular capsule)

 

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

 

منبع تصویر:

 

http://biomed.brown.edu

/ 0 نظر / 20 بازدید