لیگامان فلاوم (Ligamentum flavum)

صفحه رباط زرد که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط زرد یا فلاوم (به انگلیسی: Ligamentum flavum) رباطی است که قسمت تیغه‌ها (لامیناها)ی قوس مهره‌ای دو مهره مجاور در ستون فقرات را به یکدیگر متصل می‌کند. این رباط به رنگ زرد بوده و قابلیت ارتجاعی دارد. رباط زرد همانند رباط‌های بین خاری و بین عرضی جزو رباط‌های کوتاه ستون مهره‌ها محسوب می‌شود.

رباط های ستون فقرات در تصویر زیر:

 

سوراخ‌های مهره‌ای همراه با رباط‌های زرد، مجرای نخاعی را به وجود می‌آورند که طناب نخاعی در آن قرارمی گیرد. افزایش ضخامت رباط‌های زرد منجربه کاهش قطر مجرای نخاعی می‌گردد که این مورد یکی از عوامل تنگی مجرای نخاعی است.
 جستارهای وابسته
-رباط بین خاری
-رباط بین عرضی
-تنگی مجرای نخاعی
 منابع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://www.theverticalsummit.com/

مطالب مرتبط:

رباط طولی جلویی (Anterior longitudinal ligament)

رباط طولی پشتی (Posterior longitudinal ligament)

رباط بین خاری (Interspinous ligament)

رباط فوق خاری (Supraspinous ligament)

رباط بین عرضی (Intertransverse ligament)

 

رباط نوکه (Ligamentum nuchae)

/ 0 نظر / 23 بازدید