عضله همسترینگ

صفحه ماهیچه های همسترینگ که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:
 
ماهیچه های همسترینگ (به انگلیسی: Hamstring muscles) شامل سه ماهیچه در ناحیه پشت اسخوان ران هستند.وترهای این ماهیچه ها به استخوان های ساق پا(درشت نی یا نازک نی و یا هر دو استخوان)اتصال دارند.عمل اصلی این گروه از ماهیچه ها،خم کردن(فلکسیون) زانو است.کشیدگی همسترینگ همانند کشیدگی ماهیچه چهارسر رانی،باعث اختلال در عملکرد مفصل زانو می گردد که میزان آن به شدت آسیب بستگی دارد.این ماهیچه ها،ازطریق عصب سیاتیک عصب دهی می شوند.
 
تصویر عضلات و تاندون های همسترینگ:
 

 
فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ ماهیچه های همسترینگ
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
ماهیچه های همسترینگ
سه ماهیچه ای که در پشت ران،عضلات همسترینگ را به وجود می آورند عبارتنداز:
-ماهیچه نیم وتری [۱]
-ماهیچه نیم غشایی [۲]
-ماهیچه دوسر رانی [۳]
انتهای ماهیچه های نیم غشایی و نیم وتری به درشت نی و انتهای ماهیچه دوسر رانی به هر دو استخوان ساق اتصال دارد.ماهیچه های همسترینگ علاوه بر خم کردن زانو که عمل اصلی آنها است،در
چرخش زانو نیز دخالت دارند.ماهیچه دوسر رانی در چرخش خارجی و دو ماهیچه دیگر(نیم وتری و نیم غشایی) در چرخش داخلی زانو نقش دارند.عمل دیگر این ماهیچه ها صاف کردن(اکستانسیون) مفصل ران است.ماهیچه های همسترینگ دو مفصلی هستند (به جزء سر کوتاه دوسر رانی).
پانویس
↑ Semitendinosus
↑ Semimembranosus
↑ Biceps femoris
 جستارهای وابسته
-ماهیچه چهارسر رانی
-زانو
-کشیدگی عضلانی
 منابع
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-یاسین،مرضیه.احمدی،امیر.فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی.جلد اول.چاپ کوثر.نشر ادیبان.بهار 88.
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6
منبع تصویر:http://www.massagehands.co.uk/
 
 
مطالب مرتبط:
/ 0 نظر / 21 بازدید