زانو

زانو (The Knee)

 

زانو از سه استخوان تشکیل می گردد:

*استخوان ران (فمور)

*استخوان درشت نی (تیبیا)

*کشکک (پاتلا)

 

تصویر زیر:

 

 

 

سه استخوان فوق در ناحیه زانو، مفاصل زیر را تشکیل می دهند:

*مفصل درشت نئی-رانی (مفصل تیبیوفمورال) یا مفصل زانو که شامل:

**مفصل تیبیوفمورال داخلی

**مفصل تیبیوفمورال خارجی

*مفصل کشککی-رانی (مفصل پاتلوفمورال)

 

مجموعه زانو (کمپلکس زانو) از نمای طرفی در تصویر زیر:

 

 

مطالب مرتبط

رباطهای زانو (Knee ligaments)

رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL)

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)

آسیب منیسک داخلی(Medial meniscus injury)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید