رباط کوراکوهومرال

 

رباط کوراکوهومرال (لیگامان غرابی-بازویی) یکی از رباط های مفصل شانه (مفصل گلنوهومرال) است که زایده کوراکویید استخوان کتف (اسکاپولا) را به تکمه بزرگ هومروس (استخوان بازو) متصل می کند. این رباط نسبت به رباط گلنوهومرال از اهمیت بیشتری جهت ثبات مفصل شانه برخوردار است.

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

لیگامان کوراکوهومرال همانند لیگامان گلنوهومرال با کپسول مفصل شانه مخلوط می گردد (قسمت فوقانی کپسول مفصل شانه). این رباط به هنگام چرخش خارجی بازو و همچنین در زمانی که استخوان بازو آویزان است کشیده می شود و باعث ثبات مفصل می گردد.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

مطالب مرتبط:

 

رباط ها (لیگامانها)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

کپسول مفصلی (Articular capsule)

 

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

 

منبع تصویر:

 

http://www.massagetoday.com

/ 0 نظر / 39 بازدید