اناتومی عضلات اندام فوقانی

 


در این پست به نام، ابتدا، انتها، عملکرد و عصب دهی عضلات اندام فوقانی همراه با تصویر آن عضله اشاره می گردد. جهت دسترسی به اطلاعات روی عضله مربوطه کلیک کنید:

              عضلات اندام فوقانی

» عضله لاتیسموس دورسی (Latissimus dorsi muscle)

» عضله تراپزیوس (Trapezius muscle) 
» عضله رومبوئید ماژور 

» عضله رومبوئید مینور 
» عضله سراتوس انتریور 

» عضله سوپرااسپیناتوس (Supraspinatus muscle)  

» عضله اینفرااسپیناتوس 
» عضله ساب اسکاپولاریس 
» عضله ترس مینور 

» عضله ترس ماژور 
» عضله لواتور اسکاپولا 
» عضله دلتویید (Deltoid muscle)

» عضله پکتورالیس ماژور 
» عضله پکتورالیس مینور 

» عضله بایسپس 

» عضله کوراکوبراکیالیس 

» عضله ترایسپس 

» عضله فلکسور پولیسیس لونگوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس 
» عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس 

» عضله پروناتور کوادراتوس 
» فلکسور کارپی اولناریس 
» عضله فلکسور کارپی رادیالیس 
» عضله پالماریس لونگوس 
» عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس 

» عضله اکستنسور ایندیسیس 
» عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی 
» عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس 
» عضله اکستنسور کارپی اولناریس 
» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس 

» عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس  

» عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس 
» عضله اکستنسور پولیسیس برویس 

» عضله فلکسور پولیسیس برویس 

» عضله ابداکتور پولیسیس برویس 

» عضله اداکتور پولیسیس 

» عضله اپوننس پولیسیس

» سیستم پولی شست 

» عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی 

» عضله فلکسور دیژیتی مینیمی 

» عضله اپوننس دیژیتی مینیمی 

» عضله پالماریس برویس 

» سیستم پولی (آناتومی دست) 

» عضلات لومبریکال 

» عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)

طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

 
/ 0 نظر / 21 بازدید