عضلات اکسترنال روتاتور هیپ (Hip external rotator muscles)

ماهیچه های چرخاننده خارجی مفصل ران (عضلات اکسترنال روتاتور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■ماهیچه سرینی بزرگ (گلوتئوس ماگزیموس)

■ماهیچه هرمی (پیریفورمیس)

■ماهیچه سدادی خارجی ( ابتوراتور اکسترنوس)

■ماهیچه سدادی داخلی (ابتوراتور اینترنوس)

■ماهیچه دوقلوی فوقانی (ژملوس سوپریور)

■ماهیچه دوقلوی تحتانی (ژملوس اینفریور)

■ماهیچه خیاطه (سارتوریوس)

■ماهیچه مربع رانی (کوادراتوس فموریس)

■فیبرهای پشتی ماهیچه سرینی میانی (گلوتئوس مدیوس)

 

تصویر زیر:

 


 

 

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران -

عضلات خم کننده مفصل ران

/ 0 نظر / 36 بازدید