ماهیچه های شانه

عضلاتی که در حرکات مفاصل کمربند شانه ای نقش دارند شامل گروه های زیر هستند. با کلیک بر روی هر گروه نام عضلات مربوطه مشخص شده است:

عضلات خم کننده شانه (Shoulder flexor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات راست کننده شانه (Shoulder extensor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات نزدیک کننده شانه (Shoulder adductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات دور کننده شانه (Shoulder abductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391

عضلات چرخاننده خارجی شانه (Shoulder external rotator muscles) -چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده داخلی شانه (Shoulder internal rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391

عضلات عقب برنده شانه (Shoulder retractor muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضله جلو برنده شانه (Shoulder protractor muscle) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضلات بالا برنده شانه (Shoulder elevator muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391

مطالب مرتبط:

کمربند شانه ای (Shoulder girdle)

مفصل شانه (Glenohumeral joint)

مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular joint)

مفصل استرنوکلاویکولار (Sternoclavicular joint)

مفصل اسکاپولوتوراسیک (Scapulothoracic joint)

/ 0 نظر / 24 بازدید